Złożenie pracy dyplomowej magisterskiej, rok akademicki 2021/2022

  W roku 2021/22 pracę magisterską składa się tylko w APD. Wersja papierowa nie jest wymagana.

1. promotor zgłasza do sekretariatu (sekretariat.angli@uw.edu.pl) najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem egzaminu: imię i nazwisko oraz nr albumu studenta,  skład Komisji Egzaminu Magisterskiego i datę egzaminu
    2. Pracownik sekretariatu wprowadza do systemu USOS komplet informacji koniecznych do złożenia w APD pracy dyplomowej przez studenta i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego a  promotor informuje studenta o możliwości wgrania pracy do APD
Student powinien złożyć pracę dyplomową w APD w postaci pliku w formacie PDF na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu. 
    3. Student w APD składa także oświadczenia, o których mowa w instrukcji.
Uwaga! W bieżącym roku pracę dyplomową oraz wymagane oświadczenia student składa wyłącznie w postaci elektronicznej. 
    4. Kierujący pracą składa oświadczenie w APD (tekst oświadczenia jak w instrukcji dla kierujących pracą)
    5. Recenzje  pracy dyplomowej kierującego pracą i recenzenta muszą pojawić się w APD nie później niż trzy dni przed terminem egzaminu. 

Wzór stron tytułowych pracy dyplomowej
Instrukcja APD

 

APD krok po kroku – dla studenta:

  • Zaloguj się w APD https://apd.uw.edu.pl/ (login to PESEL, hasło to samo, co przy rejestracji na zajęcia) - ukaże się indywidualna strona studenta z wyszczególnionymi zadaniami (tabela MOJE ZADANIA). 
  • Kliknij na temat swojej pracy dyplomowej - ukaże się strona „Szczegóły dyplomu”. Widoczne będą trzy okna z możliwością edycji, w których należy wprowadzić odpowiednio: temat pracy w języku angielskim i polskim, streszczenie i słowa kluczowe a następnie wybrać opcję „Zapisz”. 

Uwaga, przy wypełnianiu poszczególnych pól edycji należy szczególnie uważać przy wklejaniu gotowego tekstu z innego edytora np. Word'a, ponieważ system nie czyta w ten sposób wprowadzonych znaków specjalnych np.: ['][„][”][-]. W efekcie tego, po zapisaniu zmian, we wspomnianych miejscach widnieją niezrozumiałe ciągi cyfr, mimo ich poprawnego wyświetlania przed zapisaniem. Aby tego uniknąć należy wypełniać pola edycji bezpośrednio z klawiatury, lub przynajmniej, po wklejeniu gotowego teksu, zastąpić wszystkie znaki specjalne odpowiednikami bezpośrednio z klawiatury (mimo ich pozornego poprawnego wyświetlenia).

Przygotuj plik z pracą wg następujących wymagań: 

  • format pliku PDF
  • nazwa pliku wg schematu: 3301-MGR-FLA-PESEL.pdf

Uwaga! Cała praca powinna być zapisana w jednym pliku.

  • Po zapisaniu zmian w „Szczegółach dyplomu” należy załadować plik z pracą. W tym celu wybierz przycisk „Przeglądaj”, który pozwoli wskazać uprzednio zapisany na twoim komputerze plik z pracą, a następnie naciśnij przycisk „Wyślij”
  • Po przesłaniu pliku do APD, wybierz opcję „Wysłano wszystkie pliki”. Spowoduje to przekazanie pracy na stronę ADP promotora. 

Odbiór dyplomu:

Opłata za dyplom dla studentów rozpoczynających studia przed 1.10.2019: 60 zł wersja polska, 100 zł wersja polska i angielska. Opłatę należy wpłacić na swoje subkonto  - nr konta w USOSweb.

Opłata za dyplom dla studentów rozpoczynających studia od 1.10.2019: 0 zł

  • Osoby, które chcą otrzymać odpis dyplomu w wersji ang. muszą złożyć o to wniosek - najpóźniej w dniu obrony.
  • Student w dowolnym momencie może poprosić też o kolejny odpis, ale za odpłatnością - 20 zł za każdy kolejny dokument (odpis dyplomu lub suplementu).

W USOSweb pojawi się informacja o możliwości odbioru dyplomu (ok. 1 miesiąca od daty egzaminu). Przed odbiorem dyplomu należy sprawdzić w USOSweb, czy została zlecona e-obiegówka i czy wszystkie pola zostały w niej uzupełnione. Ewentualny brak e-obiegówki należy zgłosić w sekretariacie co najmniej tydzień przed planowanym terminem odbioru dyplomu.

Wydanie dyplomu osobom trzecim możliwe jest  po przedłożeniu upoważnienia i podpisanej klauzuli informacyjnej: