Złożenie pracy dyplomowej magisterskiej

  1. promotor zgłasza do sekretariatu (sekretariat.angli@uw.edu.pl) najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem egzaminu: imię i nazwisko oraz nr albumu studenta,  skład Komisji Egzaminu Magisterskiego i datę egzaminu
    2. Pracownik sekretariatu wprowadza do systemu USOS komplet informacji koniecznych do złożenia w APD pracy dyplomowej przez studenta i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego a  promotor informuje studenta o możliwości wgrania pracy do APD
Student powinien złożyć pracę dyplomową w APD w postaci pliku w formacie PDF na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu. 
    3. Student w APD składa także oświadczenia, o których mowa w instrukcji.
Uwaga! W bieżącym roku pracę dyplomową oraz wymagane oświadczenia student składa wyłącznie w postaci elektronicznej. 
    4. Kierujący pracą składa oświadczenie w APD (tekst oświadczenia jak w instrukcji dla kierujących pracą)
    5. Recenzje  pracy dyplomowej kierującego pracą i recenzenta muszą pojawić się w APD nie później niż trzy dni przed terminem egzaminu. 

Wzór stron tytułowych pracy dyplomowej
Instrukcja APD

 

Wymagania formalne wobec pracy dyplomowej magisterskiej

Praca dyplomowa zwieńczająca studia drugiego stopnia musi mieć następujące cechy formalne:

 • reguły MLA, Chicago, APA lub innej szeroko stosowanej konwencji bibliograficznej, do ustalenia z opiekunem pracy
 • format arkusza papieru: A4, tekst pisany jednostronnie 
 • czcionka Times New Roman 
 • wielkość czcionki 12 pkt 
 • odstęp między wierszami 2
 • margines lewy 3 cm; pozostałe marginesy 2,5 cm
 • tekst wyjustowany obustronnie 
 • strony ponumerowane; numerowanie od pierwszej strony tekstu, u dołu strony

APD krok po kroku – dla studenta:

Aktualne instrukcje znajdują się zawsze na stronie: https://apd.uw.edu.pl/documents/page/prace_licencjackie_i_magisterskie/

 • Zaloguj się w APD https://apd.uw.edu.pl/ (login to PESEL, hasło to samo, co przy rejestracji na zajęcia) - ukaże się indywidualna strona studenta z wyszczególnionymi zadaniami (tabela MOJE ZADANIA). 
 • Kliknij na temat swojej pracy dyplomowej - ukaże się strona „Szczegóły dyplomu”. Widoczne będą trzy okna z możliwością edycji, w których należy wprowadzić odpowiednio: temat pracy w języku angielskim i polskim, streszczenie i słowa kluczowe a następnie wybrać opcję „Zapisz”. 

Uwaga, przy wypełnianiu poszczególnych pól edycji należy szczególnie uważać przy wklejaniu gotowego tekstu z innego edytora np. Word'a, ponieważ system nie czyta w ten sposób wprowadzonych znaków specjalnych np.: ['][„][”][-]. W efekcie tego, po zapisaniu zmian, we wspomnianych miejscach widnieją niezrozumiałe ciągi cyfr, mimo ich poprawnego wyświetlania przed zapisaniem. Aby tego uniknąć należy wypełniać pola edycji bezpośrednio z klawiatury, lub przynajmniej, po wklejeniu gotowego teksu, zastąpić wszystkie znaki specjalne odpowiednikami bezpośrednio z klawiatury (mimo ich pozornego poprawnego wyświetlenia).

Przygotuj plik z pracą wg następujących wymagań: 

 • format pliku PDF
 • nazwa pliku z pracą dyplomową może być dowolna, od 1 czerwca 2021 r. nie należy wprowadzać do niej numeru PESEL

Uwaga! Cała praca powinna być zapisana w jednym pliku.

 • Po zapisaniu zmian w „Szczegółach dyplomu” należy załadować plik z pracą. W tym celu wybierz przycisk „Przeglądaj”, który pozwoli wskazać uprzednio zapisany na twoim komputerze plik z pracą, a następnie naciśnij przycisk „Wyślij”
 • Po przesłaniu pliku do APD, wybierz opcję „Wysłano wszystkie pliki”. Spowoduje to przekazanie pracy na stronę ADP promotora. 

Opłaty za wydanie dyplomów

Studenci rozpoczynający studia do roku 2018/19

 • Dyplom w wersji polskiej – 60 zł (oryginał i dwa odpisy w jęz. polskim + suplementy),
 • Dyplom z wersją angielską – 100 zł (oryginał i odpis w jęz. polskim i odpis w jęz. angielskim + suplementy).

Numer konta do przelewu - Indywidualny numer konta z USOS

Studenci rozpoczynający studia w roku 2019/20 i później

 • Dyplom w wersji polskiej – bezpłatnie (oryginał i dwa odpisy w jęz. polskim + suplementy),
 • Dyplom z wersją angielską – bezpłatnie (oryginał i odpis w jęz. polskim i odpis w jęz. angielskim + suplementy). Aby otrzymać odpis i suplement w wersji angielskiej należy złożyć w tej sprawie wniosek w USOS (podania- inne)najpóźniej w dniu poprzedzającym obronę

Dodatkowe odpisy dokumentów w języku angielskim odpłatne:

 • Odpis dyplomu – 20 zł
 • Odpis suplementu – 20 zł.

Numer konta do przelewu

15 1160 2202 0000 0000 6232 5750

Instytut Anglistyki, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, tytułem: opłata za odpis dypl./suplem.

W USOSweb pojawi się informacja o możliwości odbioru dyplomu (ok. 1 miesiąca od daty egzaminu). Przed odbiorem dyplomu należy sprawdzić w USOSweb, czy została zlecona e-obiegówka i czy wszystkie pola zostały w niej uzupełnione. Ewentualny brak e-obiegówki należy zgłosić w sekretariacie co najmniej tydzień przed planowanym terminem odbioru dyplomu.

Wydanie dyplomu osobom trzecim możliwe jest  po przedłożeniu upoważnienia i podpisanej klauzuli informacyjnej: