Ścieżka nauczycielska

W Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego program kształcenia nauczycieli przewidziany jest jako moduł do wyboru przez studenta realizującego w IA program ogólnoakademicki. Ścieżka nauczycielska jest zatem dodatkową możliwością, którą student studiów I i/lub II stopnia może wybrać oprócz specjalizacji pierwszej i drugiej.

Moduł nauczycielski może być realizowany w ramach specjalizacji językoznawczej (jako specjalizacji pierwszej lub drugiej), a co za tym idzie punkty z kursów nauczycielskich zaliczane są w poczet specjalizacji językoznawczej. 

Wybór ścieżki nauczycielskiej wiąże się z zaliczeniem większej liczby kursów i wykładów niż przewiduje to główny tok studiów w IA UW. Uzyskuje się też więcej punktów ECTS. Te punkty ECTS są rozliczne dodatkowo na podstawie deklaracji o wyborze ścieżki nauczycielskiej.

Rezygnacja ze ścieżki nauczycielskiej jest indywidualnie rozpatrywana przez Dyrektora ds. Studenckich IA UW, który podejmuje decyzję w sprawie naliczenia opłat za uzyskane dodatkowe punkty ECTS (100PLN za 1 punkt).

Obowiązujące ustawy i rozporządzenia dotyczące kształcenia nauczycieli i zatrudniania absolwentów na stanowisku nauczyciela można przeczytać na stronie Pełnomocnika Rektora UW ds. Kształcenia Nauczycieli http://www.kn.uw.edu.pl.

Rozszerzona wersja programu specjalizacji nauczycielskiej może być również realizowana przez studentów Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych.

Pełne informacje o programie i praktykach znajdują sie w sekcjach poniżej: