Kształcenie nauczycieli w IA od roku akademickiego 2019/2020

Obowiązuje wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia (licencjackie) w roku akad. 2019/2020, czyli w dn. 1 października 2020 są na drugim roku studiów licencjackich

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001450/O/D20191450.pdf

 • Uchwała nr 519 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4867/M.2019.128.U.414.pdf

Program kształcenia nauczycieli w IAUW (istotne cechy, ważne zmiany):

 • Kształcenie nauczycielskie w Instytucie Anglistyki jest nieobowiązkowe i jest realizowane jako dodatkowa ścieżka kształcenia niezależna od wybranejspecjalizacji (można specjalizować się w literaturze, czy kulturze, nie trzeba wybierać specjalizacji językoznawczej).
 • Kształcenie nauczycielskie w IAUW realizowane jest w cyklu czterosemestralnym (patrz: punkt 2 tabela) i należy przestrzegać wyznaczonej kolejności przedmiotów (jest to wymóg Rozporządzenia MNiSW oraz Uchwały Senatu UW).
 • Sam cykl szkolenia czterosemestralnego może być przerwany (np. z powodu wyjazdu Erazmusowego), a następnie na nowo podjęty; ważne jest przestrzeganie kolejności poszczególnych przedmiotów. Możliwe są zatem następujące scenariusze:
  • realizacja całego czterosemestralnym cyklu w roku 2 i 3 (st. I st.);
  • realizacja części cyklu na st. I st. oraz dokończenie cyklu na st. II st.;
  • realizacja całego czterosemestralnym cyklu w roku 1 i 2 (st. II st.).
 • WAŻNE(!): niezależnie od tego, na którym etapie student zrealizuje całość ścieżki kształcenia, uprawnienia pedagogiczne zostaną nadane dopiero na dyplomie magisterskim (po studiach II stopnia). Jest to wymóg regulowany Rozporządzeniem MNiSW. Czyli możliwe jest:
  • zrealizowanie całej ścieżki na st. I st. (odpowiednie zapisy pojawią się w suplemencie do dyplomu licencjata i na ich podstawie zostaną wpisane uprawnienia pedagogiczne na dyplomie magisterskim);
  • zrealizowanie (bądź dokończenie) ścieżki na st. II st. (uprawnienia pedagogiczne zostaną wpisane na dyplomie magisterskim).
 • Kształcenie nauczycielskie w IAUW realizowane jest niezależnie od systemu kursów punktowych w IAUW (niejako obok tego systemu) i w jego ramach wchodzą przedmioty specjalnie dedykowane kształceniu pedagogicznemu. Przedmioty realizowane w ramach ścieżki nauczycielskiej mogą wchodzić w roczne rozliczenie na następujących zasadach:
  • przedmioty psychologiczno-pedagogiczne jako „Other”
  • przedmioty dydaktyczne jako Major/Minor w dziedzinie Językoznawstwo.
 • Realizacja dodatkowej ścieżki kształcenia nauczycielskiego może pociągać za sobą pewne opłaty wynikające z przekroczenia ogólnej puli punktów ECTS, lecz nie musi.

Ścieżka nauczycielska rozpoczęta w roku akademickim 2018/19 i wcześniej

W Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego program kształcenia nauczycieli przewidziany jest jako moduł do wyboru przez studenta realizującego w IA program ogólnoakademicki. Ścieżka nauczycielska jest zatem dodatkową możliwością, którą student studiów I i/lub II stopnia może wybrać oprócz specjalizacji pierwszej i drugiej.

Moduł nauczycielski może być realizowany w ramach specjalizacji językoznawczej (jako specjalizacji pierwszej lub drugiej), a co za tym idzie punkty z kursów nauczycielskich zaliczane są w poczet specjalizacji językoznawczej. 

Wybór ścieżki nauczycielskiej wiąże się z zaliczeniem większej liczby kursów i wykładów niż przewiduje to główny tok studiów w IA UW. Uzyskuje się też więcej punktów ECTS. Te punkty ECTS są rozliczne dodatkowo na podstawie deklaracji o wyborze ścieżki nauczycielskiej.

Rezygnacja ze ścieżki nauczycielskiej jest indywidualnie rozpatrywana przez Dyrektora ds. Studenckich IA UW, który podejmuje decyzję w sprawie naliczenia opłat za uzyskane dodatkowe punkty ECTS (100PLN za 1 punkt).

Obowiązujące ustawy i rozporządzenia dotyczące kształcenia nauczycieli i zatrudniania absolwentów na stanowisku nauczyciela można przeczytać na stronie Pełnomocnika Rektora UW ds. Kształcenia Nauczycieli http://www.kn.uw.edu.pl.

Rozszerzona wersja programu specjalizacji nauczycielskiej może być również realizowana przez studentów Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych.

Pełne informacje o programie i praktykach znajdują sie w sekcjach poniżej: