Rada dydaktyczna

dla kierunków prowadzonych w Instytucie Anglistyki UW


Skład Rady Dydaktycznej dla kierunków prowadzonych w Instytucie Anglistyki UW:

prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Czaplicki
mgr Elżbieta Foltyńska - Kierownik Studiów
prof. ucz. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
dr hab. Katarzyna Hryniuk
dr Wojciech Kasprzak
dr Lucyna Krawczyk-Żywko
prof. ucz. dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys
prof. ucz. dr hab. Zbigniew Możejko - przewodniczący RD 
dr hab. Magdalena Pypeć
prof. ucz. dr hab. Justyna Wierzchowska  - wiceprzewodnicząca RD
prof. ucz. dr hab. Justyna Włodarczyk

Stale zaproszeni goście:
prof. ucz. dr hab. Agnieszka Piskorska - Dyrektor Instytutu Anglistyki
mgr inż. Marta Czyżewska - Sekcja Obsługi Studiów IAUW
mgr Lidia Matuszewska - Sekcja Obsługi Studiów IAUW
mgr Joanna Sokołowska - Sekcja Obsługi Studiów IAUW

Przedstawiciele studentów do RD IAUW:

Aleksandra Filipiak
Julia Nikołajczuk
Laura Zagożdżon

Przedstawiciele doktorantów do RD IAUW: vacat

Rada dydaktyczna to podmiot kolegialny w rozumieniu Statutu UW właściwy dla jednego lub kilku kierunków studiów.

1. Rada dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK projektuje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności:

1) opracowuje koncepcję kształcenia zgodną z misją i strategią Uniwersytetu;
2) formułuje propozycje zasad rekrutacji;
3) przygotowuje propozycje zmian w programach studiów;
4) określa maksymalną liczbę przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów;
5) określa szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta;
6) określa zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych;
7) określa zasady przeprowadzania egzaminów oraz zasady przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną;
8) określa szczegółowe zasady procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego;
9) uwzględnia wnioski z akredytacji zewnętrznych i wewnętrznej ewaluacji jakości kształcenia.

2. Rada dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK monitoruje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności analizuje:

1) przebieg i wyniki rekrutacji;
2) przebieg i wyniki sesji egzaminacyjnej;
3) wyniki ankiet studenckich i hospitacji zajęć;
4) przebieg i wyniki egzaminów dyplomowych;
5) system wsparcia dydaktycznego dla studentów, w szczególności infrastruktury i zasobów bibliotecznych wykorzystywanych w procesie kształcenia;
6) zgodność kompetencji naukowych i dydaktycznych osób prowadzących zajęcia z przypisanymi do zajęć efektami uczenia się;
7) umiędzynarodowienie procesu kształcenia;
8) losy absolwentów;
9) wsparcie działalności uczelnianych organizacji studenckich związanej z kierunkiem studiów.

Uchwały Rady Dydaktycznej Instytutu Anglistyki wraz z załącznikami, w roku: