Rada Dydaktyczna

dla kierunku filologia angielska

 

Rada dydaktyczna to podmiot kolegialny w rozumieniu Statutu UW właściwy dla jednego lub kilku kierunków studiów.

1. Rada dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK projektuje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności:

1) opracowuje koncepcję kształcenia zgodną z misją i strategią Uniwersytetu;

2) formułuje propozycje zasad rekrutacji;

3) przygotowuje propozycje zmian w programach studiów;

4) określa maksymalną liczbę przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów;

5) określa szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta;

6) określa zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych;

7) określa zasady przeprowadzania egzaminów oraz zasady przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną;

8) określa szczegółowe zasady procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego;

9) uwzględnia wnioski z akredytacji zewnętrznych i wewnętrznej ewaluacji jakości kształcenia.

2. Rada dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK monitoruje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności analizuje:

1) przebieg i wyniki rekrutacji;

2) przebieg i wyniki sesji egzaminacyjnej;

3) wyniki ankiet studenckich i hospitacji zajęć;

4) przebieg i wyniki egzaminów dyplomowych;

5) system wsparcia dydaktycznego dla studentów, w szczególności infrastruktury i zasobów bibliotecznych wykorzystywanych w procesie kształcenia;

6) zgodność kompetencji naukowych i dydaktycznych osób prowadzących zajęcia z przypisanymi do zajęć efektami uczenia się;

7) umiędzynarodowienie procesu kształcenia;

8) losy absolwentów;

9) wsparcie działalności uczelnianych organizacji studenckich związanej z kierunkiem studiów.

Skład kadencji pierwszej: od 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 roku.

 • mgr Elżbieta Foltyńska – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska
 • dr Wojciech Kasprzak
 • dr hab. Aniela Korzeniowska, prof. UW
 • dr hab. Klaudia Łączyńska
 • mgr Piotr Mosionek – przedstawiciel doktorantów
 • dr hab. Zbigniew Możejko
 • dr hab. Marek Paryż, prof. UW – vice-przewdoniczący
 • prof. dr hab. Jerzy Rubach
 • dr hab. Paweł Rutkowski
 • dr hab. Marzena Sokołpwska-Paryż
 • pan Jakub Tusiński – przedstawiciel studentów
 • mgr Julia Wilde – przedstawicielka doktorantów
 • dr hab. Anna Wojtyś

Materiały:

 1. Uchwały Nr 1 - 3
 2. Uchwała Nr 4 z 27.03.2020 (zasady i tryb rekrutacji)
 3. Załącznik 1 do Uchwały Nr 4
 4. Załącznik 2 do Uchwały Nr 4
 5. Uchwała Nr 5 z 20.04.2020 (zasady dyplomowania)
 6. Załącznik do Uchwały Nr 5
 7. Uchwała Nr 6 z 14.05.2020 (zmiana formy studiów)
 8. Uchwała Nr 7 z 15.06.2020 (nagroda dydaktyczna JM Rektora UW)