Rada dydaktyczna

dla kierunku filologia angielska


 

Rada dydaktyczna to podmiot kolegialny w rozumieniu Statutu UW właściwy dla jednego lub kilku kierunków studiów.

1. Rada dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK projektuje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności:

1) opracowuje koncepcję kształcenia zgodną z misją i strategią Uniwersytetu;
2) formułuje propozycje zasad rekrutacji;
3) przygotowuje propozycje zmian w programach studiów;
4) określa maksymalną liczbę przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów;
5) określa szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta;
6) określa zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych;
7) określa zasady przeprowadzania egzaminów oraz zasady przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną;
8) określa szczegółowe zasady procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego;
9) uwzględnia wnioski z akredytacji zewnętrznych i wewnętrznej ewaluacji jakości kształcenia.

2. Rada dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK monitoruje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności analizuje:

1) przebieg i wyniki rekrutacji;
2) przebieg i wyniki sesji egzaminacyjnej;
3) wyniki ankiet studenckich i hospitacji zajęć;
4) przebieg i wyniki egzaminów dyplomowych;
5) system wsparcia dydaktycznego dla studentów, w szczególności infrastruktury i zasobów bibliotecznych wykorzystywanych w procesie kształcenia;
6) zgodność kompetencji naukowych i dydaktycznych osób prowadzących zajęcia z przypisanymi do zajęć efektami uczenia się;
7) umiędzynarodowienie procesu kształcenia;
8) losy absolwentów;
9) wsparcie działalności uczelnianych organizacji studenckich związanej z kierunkiem studiów.

Skład kadencji drugiej: od stycznia 2021 roku.

 • Maria Bolek – przedstawicielka studentów
 • dr hab. Bartłomiej Czaplicki
 • mgr Elżbieta Foltyńska
 • dr hab. prof. UW Romuald Gozdawa-Gołębiowski
 • dr Wojciech Kasprzak
 • dr Lucyna Krawczyk-Żywko
 • dr hab. Klaudia Łączyńska
 • dr hab. Zbigniew Możejko - przewodniczący
 • dr Anna Pochmara-Ryżko
 • dr hab. Magdalena Pypeć
 • Jakub Tusiński – przedstawiciel studentów
 • dr hab. Justyna Wierzchowska
 • dr hab. Justyna Włodarczyk