Studia licencjackie - kierunek Filologia angielska - Studia I stopnia w Instytucie Anglistyki UW

 

Charakterystyka studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które zdały egzamin maturalny, w tym maturę międzynarodową i maturę europejską, lub legitymują się zagranicznym dyplomem potwierdzającym ukończenie szkoły średniej. Studia trwają 6 semestrów.

Kierunek studiów filologia angielska należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Filologia angielska reprezentuje nauki bazujące na badaniach językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Pole tej dyscypliny obejmuje język, kulturę i historię Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów obszaru języka angielskiego, takich jak Irlandia, Kanada, Australia, RPA, i inne.

Program studiów w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma trzy filary, którymi są zróżnicowane tematycznie kursy z dziedziny studiów brytyjskich, studiów amerykańskich i językoznawstwa. Istotnymi jego elementami są też kursy uwzględniające zagadnienia związane z językiem, kulturą i historią Irlandii, Kanady, krajów tzw. Wspólnoty Brytyjskiej, byłych kolonii angielskich. Program przywiązuje dużą wagę do uzmysłowienia studentom szerokich możliwości praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności.

Ideą przewodnią jest maksymalne zindywidualizowanie kształcenia. Student realizuje moduły i przedmioty podstawowe, oznaczone jako obowiązkowe, jednak  zasadniczą część treści kierunkowych realizuje uczestnicząc  w samodzielnie wybranych, zgodnie z własnymi zainteresowaniami, modułach zawierających zajęcia autorskie, które nazywamy kursami. Program realizowany w Instytucie Anglistyki zawiera  również treści pozakierunkowe oraz zajęcia kształtujące umiejętności ogólne. Jest to unikalny w skali kraju program dla kierunku filologia angielska, oparty na bardzo szerokiej ofercie kursowej.  System kursowy możliwy jest dzięki bardzo dobrej strukturze kadry: znakomita większość nauczycieli akademickich jest zatrudniona na stanowiskach naukowo-dydaktycznych; liczba samodzielnych pracowników stanowi ponad 30% nauczycieli akademickich; pracownikami IA są uznani specjaliści, których zainteresowania i kompetencje  obejmują wszystkie kierunki badań  w reprezentowanych przez nich dziedzinach.

Stopień zindywidualizowania kształcenia jest niezwykle wysoki i trudny do osiągnięcia przez jednostki, które nie wypracowały systemu kursowego i nie dysponują kadrą o odpowiednio wysokich kompetencjach.

Wszystkie zajęcia kierunkowe prowadzone są w języku angielskim.

Zasadniczym celem tak skomponowanego programu jest stworzenie warunków do tego, by student jak najwcześniej określił swoje zainteresowania i mógł je intensywnie rozwijać.

Program kształci kompetencje pożądane rynku pracy, takie jak samokształcenie, pracę zespołową, promuje dokonywanie samodzielnych wyborów, daje możliwość kształcenia interdyscyplinarnego, wzmacnia postawy odpowiedzialności i decyzyjności. Stosowane są metody ukierunkowane na pracę własną studenta; nacisk kładzie się na wykształcenie u studentów umiejętności rozumowania, samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów. Absolwenci znajdują zatrudnienie w rozmaitych dziedzinach życia gospodarczego i publicznego.

Absolwent zna język angielski na poziomie C1 (wg ESOKJ); posiada podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa,  literatury, kultury, sztuki i realiów krajów obszaru anglojęzycznego, oraz ogólną wiedzę w obszarze  nauk humanistycznych; jest bardzo dobrze przygotowany zarówno do dalszego kształcenia o profilu akademickim, jaki i praktycznym; jest też przygotowany  do podjęcia pracy wymagającej wysokich umiejętności. Absolwent jest świadomy znaczenia swojej wiedzy, własnych umiejętności, potrafi zaprojektować ścieżkę własnej kariery. Po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich, absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne i uprawniające do nauczania języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Przedmioty kierunkowe obowiązkowe

Przedmioty obowiązkowe prezentują potencjał kierunku filologia angielska, dają studentowi podstawę do określenia własnych zainteresowań oraz narzędzia do ich rozwoju.

Lista przedmiotów kierunkowych obowiązkowych:

 1. Literatura amerykańska
 2. Literatura angielska
 3. Wstęp do literaturoznawstwa
 4. Wstęp do kulturoznawstwa
 5. Historia Anglii
 6. Historia USA
 7. Gramatyka opisowa: składnia, fonetyka, fonologia
 8. Wstęp do językoznawstwa
 9. Historia języka angielskiego
 10. Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Przedmioty do wyboru - kursy

Kursy są fakultatywnymi zajęciami autorskimi tworzonymi przez specjalizujących się w danej dziedzinie pracowników Instytutu Anglistyki, co gwarantuje bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć. Są to przedmioty semestralne, proponowane są przez poszczególne Zakłady. Nazwę, opis, wartość punktową ECTS i warunki zaliczenia kursu zatwierdza Rada Naukowa Instytutu Anglistyki. Decyzję o umieszczeniu kursu w planie danego cyklu dydaktycznego (semestru) podejmuje właściwy Zakład. Lista kursów dostępnych w danym cyklu dydaktycznym jest ogłaszana w internecie i na tablicy ogłoszeń.

Po zaliczeniu podstawowych przedmiotów kierunkowych student projektuje własną ścieżkę studiów, wybierając kursy najbardziej odpowiadające  jego zaintereso-waniom. Wyboru dokonuje spośród kilkudziesięciu kursów proponowanych w danym semestrze w ramach każdego z następujących trzech obszarów: językoznawstwo teoretyczne i stosowane, studia amerykańskie, studia brytyjskie. Oferta kursów jest tak szeroka, a zasady ich doboru tak sformułowane, że student zarazem regularnie pogłębia wiedzę o wybranym przez siebie temacie i ustawicznie oraz harmonijnie rozwija  wiedzę kierunkową, jak również ogólną.

System kursowy możliwy jest dzięki bardzo dobrej strukturze kadry: niemal wszyscy nauczyciele akademiccy są zatrudnieni na stanowiskach naukowo-dydaktycznych; liczba samodzielnych pracowników stanowi ponad 30% nauczycieli akademickich; pracownikami IA są uznani specjaliści, których zainteresowania i kompetencje  obejmują wszystkie kierunki badań  w reprezentowanych przez nich dziedzinach.

Wybór specjalizacji

Od drugiego roku studiów student wybiera pierwszą i drugą specjalizację spośród trzech prowadzonych w Instytucie:

 1. językoznawstwo formalne i stosowane,
 2. literatura i kultura amerykańska,
 3. literatura i kultura brytyjska.

Student wybiera dowolną kombinację  specjalizacji i realizuje ją poprzez uczestnictwo w kursach, których oferta jest tak szeroka, a zasady doboru kursów są tak sformułowane,  że student regularnie pogłębia wiedzę w wybranych przez siebie polach oraz harmonijnie rozwija  wiedzę kierunkową i ogólną.

Wybór specjalizacji pierwszej i drugiej pozwala studentowi zgłębiać  i skupiać się na zagadnieniach najbardziej dla niego interesujących.

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa składa się z prac pisemnych z trzech wybranych przez studenta kursów z Modułów Brytyjskiego Ponadpodstawowego, Amerykanistycznego Ponadpodstawowego lub Językoznawczego Ponadpodstawowego, zaliczonych na III, IV i V semestrze studiów.

Modułami nazywamy pakiety zajęć, których realizacja jest konieczna do wpisania studenta w kolejny cykl dydaktyczny, to jest semestr lub rok akademicki.

Tryb i forma studiów

Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – system studiów bezpłatnych, w którym zajęcia odbywają się  od poniedziałku do piątku

Uwaga! W roku akademickim 2019/2020 rekrutacja na studia I stopnia wieczorowe została zawieszona.

Jak przebiega rekrutacja na studia licencjackie w Instytucie Anglistyki?