Studia licencjackie - kierunek Filologia angielska - Studia I stopnia w Instytucie Anglistyki UW

 

Charakterystyka studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które zdały egzamin maturalny, w tym maturę międzynarodową i maturę europejską, lub legitymują się zagranicznym dyplomem potwierdzającym ukończenie szkoły średniej. Studia trwają 6 semestrów.

Kierunek studiów filologia angielska należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Filologia angielska reprezentuje nauki bazujące na badaniach językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Pole tej dyscypliny obejmuje język, kulturę i historię Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów obszaru języka angielskiego, takich jak Irlandia, Kanada, Australia, RPA, i inne.

Program studiów w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje zróżnicowane tematycznie kursy z dziedziny studiów brytyjskich, studiów amerykańskich i językoznawstwa. Istotnymi jego elementami są też kursy uwzględniające zagadnienia związane z językiem, kulturą i historią Irlandii, Kanady, krajów tzw. Wspólnoty Brytyjskiej, byłych kolonii angielskich. Program przywiązuje dużą wagę do uświadomienia studentom szerokich możliwości praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności.

Ideą przewodnią jest maksymalne zindywidualizowanie kształcenia. Student realizuje moduły i przedmioty podstawowe, oznaczone jako obowiązkowe, jednak  zasadniczą część treści kierunkowych realizuje uczestnicząc  w samodzielnie wybranych, zgodnie z własnymi zainteresowaniami, modułach zawierających zajęcia autorskie, które nazywamy kursami. Program realizowany w Instytucie Anglistyki zawiera  również treści pozakierunkowe oraz zajęcia kształtujące umiejętności ogólne. Jest to unikatowy w skali kraju program dla kierunku filologia angielska, oparty na bardzo szerokiej ofercie kursowej.  System kursowy możliwy jest dzięki bardzo dobrej strukturze kadry: znakomita większość nauczycieli akademickich jest zatrudniona na stanowiskach badawczo-dydaktycznych; liczba samodzielnych pracowników stanowi ponad 60% nauczycieli akademickich; pracownikami IA są uznani specjaliści, których zainteresowania i kompetencje  obejmują wszystkie kierunki badań  w reprezentowanych przez nich dziedzinach.

Stopień zindywidualizowania kształcenia jest niezwykle wysoki i trudny do osiągnięcia przez jednostki, które nie wypracowały systemu kursowego i nie dysponują kadrą o odpowiednio wysokich kompetencjach.

Wszystkie zajęcia kierunkowe prowadzone są w języku angielskim.

Zasadniczym celem tak skomponowanego programu jest stworzenie warunków do tego, by student jak najwcześniej określił swoje zainteresowania i mógł je intensywnie rozwijać.

Program kształci kompetencje pożądane na rynku pracy, takie jak samokształcenie, pracę zespołową, promuje dokonywanie samodzielnych wyborów, daje możliwość kształcenia interdyscyplinarnego, wzmacnia postawy odpowiedzialności i decyzyjności. Stosowane są metody ukierunkowane na pracę własną studenta; nacisk kładzie się na wykształcenie u studentów umiejętności rozumowania, samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów. Absolwenci znajdują zatrudnienie w rozmaitych dziedzinach życia gospodarczego i publicznego.

Absolwent zna język angielski na poziomie C1 (wg ESOKJ); posiada podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa,  literatury, kultury, sztuki i realiów krajów obszaru anglojęzycznego, oraz ogólną wiedzę w obszarze  nauk humanistycznych; jest bardzo dobrze przygotowany zarówno do dalszego kształcenia o profilu akademickim, jaki i praktycznym; jest też przygotowany  do podjęcia pracy wymagającej wysokich umiejętności. Absolwent jest świadomy znaczenia swojej wiedzy, własnych umiejętności, potrafi zaprojektować ścieżkę własnej kariery.

Po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich, absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne i uprawniające do nauczania języka angielskiego. Kształcenie nauczycielskie w Instytucie Anglistyki jest nieobowiązkowe i jest realizowane jako dodatkowa ścieżka kształcenia niezależna od wybranej specjalizacji  w cyklu czterosemestralnym. Sam cykl szkolenia czterosemestralnego może być przerwany (np. z powodu wyjazdu stypendialnego), a następnie wznowiony. Niezależnie od tego, na którym etapie kształcenia student zrealizuje całość ścieżki, uprawnienia pedagogiczne nadawane są po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów II stopnia. Warunek ten wynika z rozporządzeń wyższego rzędu.

Przedmioty kierunkowe obowiązkowe

Przedmioty obowiązkowe prezentują potencjał kierunku filologia angielska, dają studentowi podstawę do określenia własnych zainteresowań oraz narzędzia do ich rozwoju.

Lista przedmiotów kierunkowych obowiązkowych:

 • Literatura amerykańska
 • Literatura angielska
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Wstęp do kulturoznawstwa
 • Historia Anglii
 • Historia USA
 • Gramatyka opisowa: składnia, fonetyka, fonologia
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Historia języka angielskiego
 • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Przedmioty do wyboru - kursy

Kursy są fakultatywnymi zajęciami autorskimi tworzonymi przez specjalizujących się w danej dziedzinie pracowników Instytutu Anglistyki, co gwarantuje bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć. Nazwę, treści, wartość punktową ECTS i warunki zaliczenia kursu zatwierdza Rada Dydaktyczna dla kierunku filologia angielska, na podstawie rekomendacji Rady Naukowej IA. Lista kursów dostępnych w danym cyklu dydaktycznym jest ogłaszana w Internecie.

Po zaliczeniu podstawowych przedmiotów kierunkowych student projektuje własną ścieżkę studiów, wybierając kursy najbardziej odpowiadające jego zainteresowaniom. Wyboru dokonuje spośród kilkudziesięciu kursów proponowanych w danym semestrze w ramach każdego z następujących trzech obszarów: językoznawstwo teoretyczne i stosowane, studia amerykańskie, studia brytyjskie. Oferta kursów jest tak szeroka, a zasady ich doboru tak sformułowane, że student zarazem regularnie pogłębia wiedzę o wybranym przez siebie temacie i ustawicznie oraz harmonijnie rozwija  wiedzę kierunkową, jak również ogólną.

System kursowy możliwy jest dzięki bardzo dobrej strukturze kadry: niemal wszyscy nauczyciele akademiccy są zatrudnieni na stanowiskach badawczo-dydaktycznych; pracownikami IA są specjaliści o uznaniu krajowym i międzynarodowym.

Wybór specjalizacji

Od drugiego roku studiów student wybiera dwa moduły ( "major" i "minor" ) spośród trzech podanych poniżej obszarów badań:

 1. językoznawstwo formalne i stosowane,
 2. literatura i kultura amerykańska,
 3. literatura i kultura brytyjska.

Student wybiera dowolną kombinację modułów i realizuje je poprzez uczestnictwo w kursach.

Wybór modułu "major" i "minor" pozwala studentowi zgłębiać i skupiać się na zagadnieniach najbardziej go interesujących.

Tryb i forma studiów

Prowadzone studia są studiami stacjonarnymi, tzn. bezpłatnymi. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w formie tradycyjnej i/lub zdalnej, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami JM Rektora UW.

Instytut Anglistyki UW mieści się w zabytkowym gmachu przy ul Hożej 69 w Warszawie, w samym centrum miasta, w świetnie skomunikowanej okolicy.

Jak przebiega rekrutacja na studia licencjackie w Instytucie Anglistyki?