Studia magisterskie - kierunek Filologia angielska - studia II stopnia w Instytucie Anglistyki UW

 

Charakterystyka studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem licencjata lub magistra dowolnego kierunku o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym. Studia trwają 4 semestry.

Kierunek studiów filologia angielska należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Filologia angielska reprezentuje nauki bazujące na badaniach językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Pole tej dyscypliny obejmuje język, kulturę i historię Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów obszaru języka angielskiego, takich jak Irlandia, Kanada, Australia, RPA, i inne.

Ideą przewodnią jest maksymalne zindywidualizowanie kształcenia. Student wybiera seminarium magisterskie najbardziej odpowiadające jego predyspozycjom, zainteresowaniom, dalszym planom edukacyjnym i/lub zawodowym. Wybór seminarium determinuje wybór realizowanych modułów (pakietów zajęć), w tym poszczególnych kursów i zajęć specjalizacyjnych. Elastyczne wymagania programowe promują konstrukcję indywidualnego, własnego programu studiów budowanego przez studenta, w konsultacji z opiekunem naukowym, wokół seminarium magisterskiego. Program kształcenia stwarza nie tylko doskonałe warunki do pogłębionych studiów w zakresie językoznawstwa, kultury i literatury amerykańskiej, czy kultury i literatury brytyjskiej, ale przede wszystkim inspiruje studia interdyscyplinarne.

Instytut stawia do dyspozycji studentów niezwykle bogatą i zróżnicowaną ofertę seminariów dyplomowych, prowadzonych przez liczną kadrę doświadczonych pracowników. Idea budowania programu kształcenia wokół seminarium dyplomowego jest równie innowacyjna i unikalna w skali kraju, jak oparcie programu studiów na szerokiej ofercie kursów. Kursy są fakultatywnymi zajęciami autorskimi tworzonymi przez specjalizujących się w danej dziedzinie pracowników, co gwarantuje bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć. Student projektuje własną ścieżkę rozwoju, wybierając kursy, które najbardziej odpowiadają jego zainteresowaniom, dalszym planom edukacyjnym i/lub zawodowym. Wyboru dokonuje spośród kilkudziesięciu kursów proponowanych w ramach każdego z następujących trzech obszarów: językoznawstwo teoretyczne i stosowane, studia amerykańskie, studia brytyjskie. Oferta kursów jest tak szeroka, a zasady ich doboru tak sformułowane, że student zarazem regularnie pogłębia wiedzę o wybranym przez siebie temacie i ustawicznie oraz harmonijnie rozwija wiedzę kierunkową, jak również ogólną.

Stopień zindywidualizowania kształcenia jest zatem niezwykle wysoki i trudny do osiągnięcia przez mniejsze uczelnie lub jednostki, które nie wypracowały systemu kursowego, lub oferują bardziej ukierunkowane, skoncentrowane w węższym zakresie tematycznym seminaria. Wszystkie zajęcia kierunkowe prowadzone są w języku angielskim.

Absolwenci studiów w Insytucie Anglistyki znajdują zatrudnienie w rozmaitych dziedzinach życia gospodarczego i publicznego. Program kształci kompetencje pożądane rynku pracy, takie jak samokształcenie, pracę zespołową, promuje dokonywanie samodzielnych wyborów, daje możliwość kształcenia interdyscyplinarnego, wzmacnia postawy odpowiedzialności i decyzyjności. Stosowane są metody ukierunkowane na pracę własną studenta; nacisk kładzie się na wykształcenie u studentów umiejętności rozumowania, samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów.

Absolwent zna język angielski na poziomie C2 (wg ESOKJ), zbliżonym do wykształconego rodowitego użytkownika języka, co umożliwia mu efektywne funkcjonowanie w dowolnych dziedzinach działalności zawodowej i akademickiej; posiada pogłębioną wiedzę w zakresie językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa, literatury, kultury, sztuki i realiów krajów obszaru anglojęzycznego, oraz ogólną wiedzę w obszarze nauk humanistycznych; jest bardzo dobrze przygotowany zarówno do dalszego kształcenia o profilu akademickim, jaki i praktycznym; jest też przygotowany do podjęcia pracy wymagającej wysokich umiejętności. Absolwent jest świadomy znaczenia swojej wiedzy, własnych umiejętności, potrafi zaprojektować ścieżkę osobistego rozwoju.

Po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich, absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne i uprawniające do nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach.

Przedmioty kierunkowe obowiązkowe

Wskutek indywidualizacji programu kształcenia i jego konstrukcji wokół seminarium magisterskiego oraz towarzyszących mu zajęć specjalizacyjnych, przedmioty obowiązkowe zostały ograniczone do minimum niezbędnego do uzyskania prawidłowo wyważonego wykształcenia filologicznego.

Lista przedmiotów kierunkowych obowiązkowych:

  1. Wykład monograficzny: językoznawstwo formalne
  2. Wykład monograficzny: językoznawstwo stosowane
  3. Wykład monograficzny: literatura i kultura amerykańska
  4. Wykład monograficzny: literatura i kultura brytyjska
  5. Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Przedmioty do wyboru - kursy

Kursy są fakultatywnymi zajęciami autorskimi tworzonymi przez specjalizujących się w danej dziedzinie pracowników Instytutu Anglistyki, co gwarantuje bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć. Są to przedmioty semestralne proponowane przez poszczególne Zakłady. Nazwę, opis, wartość punktową ECTS i warunki zaliczenia kursu zatwierdza Rada Naukowa Instytutu Anglistyki. Decyzję o umieszczeniu kursu w planie danego cyklu dydaktycznego (semestru) podejmuje właściwy Zakład. Lista kursów dostępnych w danym cyklu dydaktycznym jest ogłaszana w internecie i na

tablicy ogłoszeń. Student projektuje własną ścieżkę studiów, wybierając kursy najbardziej odpowiadające jego zainteresowaniom i tematyce seminarium magisterskiego. Wyboru dokonuje spośród kilkudziesięciu kursów proponowanych w danym semestrze w ramach każdego z następujących trzech obszarów: językoznawstwo teoretyczne i stosowane, studia amerykańskie, studia brytyjskie. Oferta kursów jest tak szeroka, a zasady ich doboru tak sformułowane, że student zarazem regularnie pogłębia wiedzę o wybranym przez siebie temacie i ustawicznie oraz harmonijnie rozwija wiedzę kierunkową, jak również ogólną.

System kursowy możliwy jest dzięki bardzo dobrej strukturze kadry: niemal wszyscy nauczyciele akademiccy są zatrudnieni na stanowiskach naukowo-dydaktycznych; liczba samodzielnych pracowników stanowi ponad 30% nauczycieli akademickich; pracownikami IA są uznani specjaliści, których zainteresowania i kompetencje obejmują wszystkie kierunki badań w reprezentowanych przez nich dziedzinach.

Seminaria magisterskie

Seminarium magisterskie stanowi podstawę studiów II stopnia. Instytut Anglistyki oferuje szeroką gamę seminariów prowadzonych w następujących dziedzinach:

  • literatura i kultura brytyjska
  • literatura i kultura amerykańska
  • jezykoznawstwo teoretyczne i stosowane

Tryb i forma studiów

Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – system studiów bezpłatnych, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia niestacjonarne zaoczne – system studiów płatnych, w którym zajęcia realizowane są podczas zjazdów odbywających się w soboty i niedziele.

Uwaga! W roku akademickim 2019/2020 rekrutacja na studia I stopnia wieczorowe została zawieszona.

Jak przebiega rekrutacja na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki?