Studia magisterskie, zaoczne

kierunek Filologia angielska - językoznawstwo

Charakterystyka studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem licencjata lub magistra dowolnego kierunku o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym. Studia trwają 4 semestry.

Kierunek studiów Filologia angielska - językoznawstwo należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo, obejmującej badania nad zjawiskami związanymi ze strukturą języka, jego zmiennością, związkami języka i umysłu, komunikacją, akwizycją i nauczaniem języka obcego oraz innymi.

W ramach dyscypliny językoznawstwo, student wybiera seminarium magisterskie najbardziej odpowiadające jego zainteresowaniom i planom zawodowym. Pozostałe zajęcia uzupełniają treści seminarium oraz stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy dyscyplinowej. Ponadto, w programie zawarte są również zajęcia z dyscypliny uzupełniającej, jaką dla studiów filologicznych jest literaturoznawstwo.

Instytut stawia do dyspozycji studentów ofertę kilku seminariów dyplomowych, prowadzonych przez kadrę doświadczonych pracowników akademickich. Na studiach niestacjonarnych oferujemy głównie seminaria nastawione na rozwijanie kompetencji przydatnych edukatorom, nauczycielom oraz osobom zatrudnionym w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w rozmaitych dziedzinach życia gospodarczego i publicznego. Program kształci kompetencje pożądane rynku pracy, takie jak samokształcenie, pracę zespołową, promuje dokonywanie samodzielnych wyborów, daje możliwość kształcenia interdyscyplinarnego, wzmacnia postawy odpowiedzialności i decyzyjności. Stosowane są metody ukierunkowane na pracę własną studenta; nacisk kładzie się na wykształcenie u studentów umiejętności rozumowania, samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów.

Absolwent zna język angielski na poziomie C2 (wg ESOKJ), zbliżonym do wykształconego rodowitego użytkownika języka, co umożliwia mu efektywne funkcjonowanie w dowolnych dziedzinach działalności zawodowej i akademickiej; posiada pogłębioną wiedzę w zakresie językoznawstwa oraz dodatkowo w zakresie literatury i kultury krajów obszaru anglojęzycznego, oraz ogólną wiedzę w obszarze nauk humanistycznych; jest dobrze przygotowany zarówno do dalszego kształcenia o profilu akademickim, jaki i praktycznym; jest też przygotowany do podjęcia pracy wymagającej wysokich umiejętności. Absolwent jest świadomy znaczenia swojej wiedzy, własnych umiejętności, potrafi zaprojektować ścieżkę osobistego rozwoju.

Dodatkowo, Instytut Anglistyki oferuje nieobowiązkowe kształcenie w ramach ścieżki nauczycielskiej, w cyklu czterosemestralnym, prowadzące do uzyskania uprawnień pedagogicznych, nadawanych po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów II stopnia.

Przedmioty kierunkowe obowiązkowe

  1. Seminarium mgr
  2. Konwersatorium
  3. Wykład monograficzny z językoznawstwa
  4. CLIL – język akademicki w dyscyplinie językoznawstwo
  5. Wykład monograficzny: literatura i kultura
  6. Filozofia
  7. Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Przedmioty do wyboru

  1. Kursy z zakresu językoznawstwa
  2. Kursy z zakresu literatury i kultury

Tryb i forma studiów

Prowadzone studia są studiami niestacjonarnymi, tzn. płatnymi, w ramach których zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w formie stacjonarnej i/lub zdalnej, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami JM Rektora UW.

Instytut Anglistyki UW mieści się w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55, w dogodnie skomunikowanej okolicy.

Jak przebiega rekrutacja na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki?