Studia kanadyjskie

stacjonarne, drugiego stopnia

 

Dwujęzyczny (francuski i angielski) i interdyscyplinarny program ma na celu zapoznanie studentów z szerokim spektrum zagadnień związanych z Kanadą, umożliwiając tym samym lepsze i głębsze zrozumienie historycznych, politycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań tego kraju. Łącząc teorię i praktykę, zajęcia oferowane na kierunku studia kanadyjskie będą kształtować absolwentów biegle posługujących się dwoma językami, dobrze zorientowanych w wyzwaniach współczesnego świata i gotowych do pracy w międzynarodowym środowisku w różnych sektorach gospodarki. Koncepcja studiów kanadyjskich (studia drugiego stopnia) została opracowana przez zespół pracowników Instytutu Romanistyki i Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Program

Interdyscyplinarny i kładący nacisk na praktyczne umiejętności program studiów kanadyjskich będzie oferować zajęcia prowadzone w języku angielskim i francuskim, z zakresu takich dyscyplin, jak nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo czy nauki o polityce i administracji. Połączenie perspektywy humanistycznej i nauk społecznych wraz z solidnym przygotowaniem ściśle językowym ma na celu zapewnienie studentom pogłębionego zrozumienia złożonych zagadnień związanych z Kanadą, a przez to również z globalnymi wyzwaniami społecznymi współczesności. Poprzez różnorodność oferowanych zajęć i podejść badawczych, studenci będą mogli nabyć umiejętności sprawnego poruszania się w wieloaspektowych realiach społeczno-kulturowych Kanady, rozwijając tym samym własne kompetencje analityczne. Poznając i badając zróżnicowanie kulturowe i etniczne Kanady, studenci będą również przygotowywać się do podjęcia pracy w środowiskach międzynarodowych i wielokulturowych. Dzięki komponentowi praktycznemu (staże i praktyki oraz kontakt ze środowiskiem społeczno-gospodarczym) studenci będą również wypracowywać praktyczną umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

Języki obce

Program studiów zakłada docelowe opanowanie dwóch języków (angielski i francuski) na poziomie minimum C1 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), tj. poziomem biegłości. Osiągnięcie takiego poziomu znajomości obu języków opierać się będzie na zajęciach ściśle językowych, doskonalących wszystkie kompetencje językowe studentów oraz na innych komponentach programu, prowadzonych w obu językach.

Taka znajomość dwóch spośród kilku dominujących współcześnie języków zachodnioeuropejskich będzie niezaprzeczalnym atutem absolwentów studiów kanadyjskich na rynku pracy.

Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa

Studia kanadyjskie UW będą prowadzone we współpracy z najlepszymi w Polsce specjalistami w zakresie kanadystyki oraz organizacjami zrzeszającymi ekspertów i praktyków, związanych z obszarem kanadyjskim, takimi jak: Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Ambasada Kanady w Polsce, Association Internationale des Études Québécoises.

Współpraca ta będzie przekładać się na takie korzyści dla studentów jak:

 • wykłady gościnne,
 • bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesowym i potencjalnymi przyszłymi pracodawcami w ramach szkoleń i warsztatów tematycznych.
 • możliwość udziału (również aktywnego) w konferencjach naukowych,
 • możliwość starania się o stypendia i nagrody przyznawane w obszarze badań kanadyjskich.

Studia kanadyjskie UW to:

 • nowoczesny program studiów,
 • możliwość opanowania języka angielskiego i francuskiego w stopniu biegłym,
 • możliwość zdobycia wieloaspektowej wiedzy na temat jednego z czołowych państw świata,
 • przygotowanie do pracy w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym,
 • możliwość rozwijania kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy zespołowej, umiejętności pracy projektowej, umiejętność działania w oparciu o wymianę, dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów, komunikacja interpersonalna.

Wymagania

 Dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny,

Znajomość języka angielskiego i francuskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potwierdzona certyfikatem Uniwersytetu Warszawskiego lub jego ekwiwalentem, tj. certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej.

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa składa się z 3 pytań i prowadzona jest w języku polskim oraz języku obcym (angielskim i francuskim) Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie gotowości do przyswajania wiedzy w zakresie współczesnej historii, kultury, literatury oraz systemu politycznego Kanady.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.

Dodatkowe informacje : https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/S2-SKAN/?from=field:P_SKAN

sk.rekrutacja@uw.edu.pl

Wstępny plan zajęć w semestrze zimowym 2022/23

 

Poniedziałek

 • 13.15-14.45 - Lektorat z j. francuskiego B2+.

Środa

 • 8.00 - 9.30 - PNJA KZ (Praktyczna nauka j. angielskiego - kompetencje zintegrowane)
 • 9.45-11.15 - PNJF WU (Praktyczna nauka j. francuskiego - wypowiedź ustna), temat Le Canada contemporain: cours d’expression orale.
 • 11.30-13 (lub 15.-16.30) - seminarium magisterskie w j. angielskim, temat: Współczesna anglojęzyczna literatura mniejszości etnicznych w Kanadzie/ Contemporary English-language literature of ethnic minorities in Canada*.

Czwartek

 • 8.00 - 9.30 - PNJA KZ (Praktyczna nauka j. angielskiego - kompetencje zintegrowane.
 • 9.45-11.15 - Konwersatorium literaturoznawczo-kulturowe w j. angielskim. Do wyboru: Współczesne wyzwania społeczno-polityczne w Kanadzie/Contemporary socio-political challenges in Canada albo Indigenous People in Canada: Literature, History, and Culture.
 • 11.30-13 - seminarium magisterskie w j. francuskim, temat Les géopoétiques franco-canadiennes - discours et esthétiques/Geopoetyki frankokanadyjskie - dyskursy i estetyk*.
 • 13.15-14.45 - Konwersatorium literaturoznawczo-kulturowe w j. francuskim. Do wyboru:  Le Québec et le Tiers monde/Québec i tzw. Trzeci świat albo Écriture migrante et identité québécoise/Pisarstwo migracyjne a tożsamość quebecka.
 • 15. - 16.30 - seminarium magisterskie w j. francuskim, temat L’identité et l’espace. Littérature et peinture québécoises (approches intermédiales et interculturelles)/Przestrzeń a tożsamość. Literatura i malarstwo Quebecu (podejście intermedialne i międzykulturowe)*.
 • 18.00 - 19.30 - Wykład HSPK: Historia społeczno-polityczna Kanady - Historia Kanady: od wczesnych eksploracji do XIX wiek.

*Seminarium magisterskie do wyboru. Jedno z trzech proponowanych.

Godzina seminarium magisterskiego w j. angielskim do potwierdzenia.