Czy aby złożyć dokumenty za pośrednictwem innej osoby potrzebne jest upoważnienie?

Tak, w przypadku składania dokumentów przez osoby trzecie potrzebne jest pisemne upoważnienie. W przypadku odbioru dokumentów potrzebne jest upoważnienie notarialne.

Czy w Instytucie Anglistyki odbywają się egzaminy wstępne na studia pierwszego stopnia?

Nie, na studia I stopnia nie odbywają się żadne dodatkowe egzaminy.

Co zrobić aby wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia w IA?

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia trzeba zarejestrować się w systemie IRK (www.irk.uw.edu.pl), założyć konto podając dane osobowe oraz informacje dotyczące ukończonej szkoły średniej. Należy również wybrać kierunek i tryb studiów oraz uiścić opłatę rekrutacyjną.

Co zrobić aby wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia w IA?

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia trzeba zarejestrować się w systemie IRK (www.irk.uw.edu.pl), założyć konto podając dane osobowe oraz informacje dotyczące dyplomu licencjata/magistra. Trzeba też uiścić opłatę rekrutacyjną.
Kwalifikacja na studia przebiega na podstawie testowego egzaminu wstępnego dla wszystkich kandydatów sprawdzającego przygotowanie do studiów drugiego stopnia filologii angielskiej. Oprócz egzaminu wstępnego kandydaci przystępują do egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1. Szczegółowe informacje:  https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S2-FLA/?from=field:P_FLA

Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć starając się o przyjęcia na studia?

Dokumenty należy złożyć dopiero po pojawieniu się na koncie kandydata w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu na studia. Listę wymaganych dokumentów oraz czas i miejsce składania kandydaci otrzymują na swoje osobiste konta w IRK.

Co to jest umowa o odpłatności za studia i dlaczego muszę ją podpisywać?

Podpisywanie umowy o odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych reguluje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011. Umowę musi podpisać każdy student bez względu na tryb studiów.

Szczegółowe informacje na temat umów znajdują się tutaj.

Jakie trzeba spełnić warunki aby przenieść się na studia licencjackie do IA?

Przeniesienie na studia licencjackie w IA odbywa się na podstawie zgody kierownika jednostki z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia ocen ze studiów (średnia co najmniej 4.5) oraz liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych. Kandydat musi złożyć podanie do dyrektora Instytutu Anglistyki ds. studenckich wraz z wyciągiem z indeksu zawierającym spis przedmiotów wraz z ocenami.

Uwaga: o przeniesienie do IA mogą się ubiegać wyłącznie studenci innych uczelni publicznych.

Jakie trzeba spełnić warunki aby przenieść się na studia magisterskie do IA?

Przeniesienie na studia magisterskie odbywa się na podobnych zasadach jak na studia licencjackie.

Przed złożeniem podania z prośbą o przeniesienie kandydat musi uzyskać zgodę wykładowcy prowadzącego seminarium magisterskie, którym kandydat jest zainteresowany, na dołączenie do seminarium i opiekę promotorską.

Kiedy wybieram specjalizację na studiach magisterskich?

Kandydaci deklarują ostateczny wybór specjalizacji w momencie składania dokumentów o przyjęcie na studia. Uwaga! Specjalizacje, którą ostatecznie wybiorą kandydaci mogą być inne niż te zdawane na egzaminie przedmiotowym.