Kształcenie nauczycieli W IA od roku akademickiego 2019/2020

informacje dla studentów st. II st. (magisterskich)

W związku z wejściem w życie poniższych rozwiązań prawnych, uprzejmie informuje, że kształcenie nauczycielskie osób, które rozpoczęły studia przed dn. 1.10.2019 przebiega według dotychczasowych zasad, czyli NIC SIĘ NIE ZMIENIA.

Nowe podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001450/O/D20191450.pdf

 • Uchwała nr 519 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4867/M.2019.128.U.414.pdf

Dla pełnej jasności, wyjaśniam poniżej kilka kwestii.

 1. Osoby posiadające częściowe uprawnienia nauczycielskie z poziomu studiów licencjackich (st. I st.) realizują dwa kursy dydaktyczne. Proszę wybrać dowolne dwa kursy, których nazwy i opis odpowiadają tradycyjnie pojmowanym obszarom uczenia i nauczania; w razie wątpliwości, proszę pisać: z.mozejko<at>uw.edu.pl. 
 2. Ścieżka nauczycielska jest dodatkowa, niezależna od specjalizacji (językoznawczej, bądź literaturoznawczej) i może realizowana przez dowolnego studenta. Kursy dydaktyczne mogą albo wchodzić w kategorię Major (dla studentów specjalizacji językoznawczej), bądź w kategorię Minor (dla literaturoznawczej). 
  1. Kwestia odpłatności za nadmiarowe ECTS (według cennika ogólno-uniwersyteckiego: 1ECTS = 100zł) jest rozpatrywana indywidualnie (gdyż każdy student może realizować inny zajęcia); jako zasadę przyjmuje się, jednak, że dodatkowe uprawnienia (nauczycielskie) pociągają za sobą dodatkowo koszty. 
 3. Kursy dydaktyczne:
  1. na studiach stacjonarnych mogą to być dowolne kursy z oferty kursowej (pod warunkiem, że nie były one realizowane w ramach st. I st.); w tym, jednym z nich może być wykład monograficzny "Wybrane zagadnienia z metodyki..."
  2. na studiach niestacjonarnych (zaocznych) są to: wykład "Wybrane zagadnienia z metodyki..." oraz do wyboru kurs "Ewaluacja materiałów...", lub kurs zdalny (self-study) "Podstawowe pojęcia..."
 4. Praktyki pedagogiczne:
  1. Przypominam o obowiązku przeprowadzenia 60h praktyk pedagogicznych w LO, lub technikum.
  2. Jeśli są Państwo zatrudnieni w szkole ponadpodstawowej jako nauczyciele języka angielskiego wystarczy przedłożyć odpowiednie zaświadczenie ze szkoły.
  3. WAŻNE(!) z racji obostrzeń związanych z COVID-19 jest nie tylko możliwość, lecz wręcz ZACHĘTA, ażeby realizować praktyki pedagogiczne w trybie zdalnym; patrz także:https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-realizacji-praktyk-na-studiach-pierwszego-i-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiach-magisterskich
  4. Cała dokumentacja związana z praktykami może być przedłożona w formie elektronicznej.
 5. Osoby nie posiadające cząstkowych uprawnień nauczycielskich (na suplemencie do dyplomu licencjata), a chcące wyrobić takie uprawnienia, proszone są o kontakt mailowy ze mną: z.mozejko<at>uw.edu.pl;  będą one podlegały nowym standardom kształcenia ogłoszonym w Rozporządzeniu MNiSW z 25.07.2019; patrz informacja na stronie dla st. I st. (te osoby muszą zrealizować całą ścieżkę nauczycielską)

https://ia.uw.edu.pl/dla-studentow/studia-i-stopnia/sciezka-nauczycielska

W razie pytań, zachęcam do kontaktu: dr hab. Zbigniew Możejko

Ścieżka nauczycielska

W Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego program kształcenia nauczycieli przewidziany jest jako moduł do wyboru przez studenta realizującego w IA program ogólnoakademicki. Ścieżka nauczycielska jest zatem dodatkową możliwością, którą student studiów I i/lub II stopnia może wybrać oprócz specjalizacji pierwszej i drugiej.

Moduł nauczycielski może być realizowany w ramach specjalizacji językoznawczej (jako specjalizacji pierwszej lub drugiej), a co za tym idzie punkty z kursów nauczycielskich zaliczane są w poczet specjalizacji językoznawczej. 

Wybór ścieżki nauczycielskiej wiąże się z zaliczeniem większej liczby kursów i wykładów niż przewiduje to główny tok studiów w IA UW. Uzyskuje się też więcej punktów ECTS. Te punkty ECTS są rozliczne dodatkowo na podstawie deklaracji o wyborze ścieżki nauczycielskiej.

Rezygnacja ze ścieżki nauczycielskiej jest indywidualnie rozpatrywana przez Dyrektora ds. Studenckich IA UW, który podejmuje decyzję w sprawie naliczenia opłat za uzyskane dodatkowe punkty ECTS (100PLN za 1 punkt).

Obowiązujące ustawy i rozporządzenia dotyczące kształcenia nauczycieli i zatrudniania absolwentów na stanowisku nauczyciela można przeczytać na stronie Pełnomocnika Rektora UW ds. Kształcenia Nauczycieli http://www.kn.uw.edu.pl.

Rozszerzona wersja programu specjalizacji nauczycielskiej może być również realizowana przez studentów Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych.

Dodatkowych informacji może udzielić Pełnomocnik Dyrektora IAUW ds. Kształcenia Nauczycieli, dr hab. Zbigniew P. Możejko

Pełne informacje o programie i praktykach znajdują sie w sekcjach poniżej: