O zakładzie

Działania naukowo-dydaktyczne Zakładu rozwijają się przede wszystkim w dwóch kierunkach: językoznawstwa stosowanego, w tym kształcenia nauczycieli języka angielskiego, oraz translatoryki. Trzeci, nowy obszar zainteresowań niektórych pracowników Zakładu to szeroko pojęte studia szkockie. Badania naukowe pracowników Zakładu w tych dziedzinach  przekładają się na szeroką gamę kursów proponowanych studentom zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Kursy te są również włączone w program studiów niestacjonarnych magisterskich (tzw. studiów zaocznych).

Umożliwiamy studentom zdobycie uprawnień do nauczania języka angielskiego według standardów sformułowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Naukowej, poprzez bogatą propozycję kursów obejmujących zagadnienia pedagogiczne i psycholingwistyczne (zob. link do opisu prof. dr hab. Marii Dakowskiej). Kursy te przygotowują studentów do zawodu nauczycielskiego w systemie edukacji w Polsce i innych krajach europejskich (zob. link do opisu prof. dr hab. Hanny Komorowskiej). Wszystkie kursy prezentują najnowsze tendencje w dydaktyce języków obcych (zob. linki do opisów dr Agnieszki Otwinowskiej-Kasztelanic i dr Agaty Klimczak-Pawlak). Jest to możliwe, ponieważ pracownicy Zakładu są zaangażowani w prowadzenie badań nad kształceniem językowym w ramach polityki europejskiej, współpracując z innymi ośrodkami i instytucjami w Polsce i za granicą (np. z Centrum Języków Nowożytnych w Grazu). Nasi wykładowcy zdobywają granty, biorą udział w konferencjach międzynarodowych i publikują wyniki swoich badań w formie artykułów i książek w wydawnictwach polskich i zagranicznych. Są autorami wielu podręczników do nauki języka angielskiego i do metodyki nauczania języka angielskiego.

Druga bardzo ważna dziedzina pracy naukowo-dydaktycznej Zakładu to translatoryka, czyli badania nad różnymi aspektami przekładu. Wprowadzamy studentów w tajniki teorii i praktyki, biorąc pod uwagę perspektywę historyczną, ale przede wszystkim uwarunkowania i potrzeby współczesnej działalności przekładowej. Patrzymy na przekładoznawstwo w sposób interdyscyplinarny, kładziemy więc nacisk na nierozłączność aspektów językowych i kulturowych w procesie tłumaczenia wszelkiego rodzaju tekstów, od literackich, przez filmowe, po techniczne i specjalistyczne. Zajęcia i seminaria magisterskie obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień przekładoznawczych, od tłumaczenia prozy literackiej – w tym też literatury dziecięcej (zob. link do opisu dr hab. Izabeli Szymańskiej) – po tłumaczenie audiowizualne (zob. link do opisu dr Barry Keane’a). Prowadzimy też kursy nawiązujące bardziej szczegółowo do tekstów specjalistycznych (zob. linki do opisów dr Tatiany Kamińskiej i dr Wojciecha Kasprzaka), oraz kursy poświęcone teoriom tłumaczenia, np. kursy przedstawiające zastosowanie teorii relewancji (językoznawstwo współczesne) do przekładu (zob. link do opisu dr Agnieszki Piskorskiej), które prezentują związki teorii z praktyką i uwrażliwiają studentów na złożoność i różnorodność problemów przekładu, pokazując rozmaite sposoby ich rozwiązywania wypracowane przez teoretyków. Zajmujemy się także nowym i bardzo trudnym tematem przekładoznawczym, jakim jest tłumaczenie gwar, dialektów i innych niestandardowych odmian języka, coraz częściej spotykanych we współczesnej literaturze i stanowiących językowe i kulturowe wyzwanie dla tłumaczy (zob. link do opisu prof. dr hab. Anieli Korzeniowskiej).

Pracownicy Zakładu zajmujący się szeroko rozumianymi zagadnieniami przekładu rozpowszechniają też wyniki swoich badań w publikacjach krajowych i międzynarodowych. Kontakty z innymi ośrodkami naukowymi i uczestnictwo w konferencjach nie tylko wzbogaca naszą wiedzę, ale pozwala również rozszerzać tematykę kursów proponowanych studentom. Warto tu też wspomnieć, że od wielu lat współorganizujemy cykliczną konferencję międzynarodową na temat teorii relewancji (Interpreting for Relevance: Discourse and Translation), w ramach której jest bogato reprezentowany przekład, a ostatnio rozpoczęliśmy też nowy cykl konferencji na temat Szkocji i jej obecności w Europie (Scotland in Europe).

Szkocja stała się ostatnio tematem badań interdyscyplinarnych w związku z zainteresowaniem naukowców problemem tożsamości. Temat ten ma swoje miejsce nie tylko w psychologii, socjologii, etnologii czy antropologii kulturowej, ale także w językoznawstwie, literaturoznawstwie i kulturoznawstwie. W przededniu historycznego referendum dotyczącego odłączenia się po przeszło trzystu latach od Zjednoczonego Królestwa i stworzenia samodzielnego państwa Szkocja wzbudza zainteresowanie swoją historią, literaturą i kulturą, nie tylko swoim niepowtarzalnym krajobrazem. Studenci anglistyki mają okazję zapoznać się bliżej z tematyką szkocką poprzez oferowany przez Zakład wykład i lekturę tekstów poświęconych kulturze Szkocji (zob. link do opisu prof. dr hab. Anieli Korzeniowskiej).