SCALED – Supporting Content and Language Learning Across Diversity

 

Celem projektu jest opracowanie nowej oferty edukacyjnej – kursu zdalnego w zakresie metod edukacji włączającej, uniwersalnego projektowania w edukacji oraz metod zwiększania dostępności procesu nauczania, treści i materiałów w kontekście kształcenia językowego oraz poprzez język (ang. EFL, CLIL, EMI). Kurs stanowić będzie część oferty szkolenia i doskonalenia zawodowego przyszłych i obecnych nauczycieli języków obcych i nauczycieli akademickich. Projekt jest uzupełnieniem działań równościowych i antydyskryminacyjnych na UW i odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności akademickiej i szkolnej (nauczycieli języków obcych). Kurs wyposaży nauczycieli w narzędzia pozwalające na likwidowanie barier i efektywne włączenie wszystkich uczniów w proces kształcenia językowego. Właściwe przygotowanie zawodowe nauczycieli w zakresie odpowiadania na zróżnicowane potrzeby wszystkich uczących się, a zwłaszcza osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest warunkiem koniecznym inkluzji społecznej. Korzyści długoterminowe to wyrównanie szans edukacyjnych i znaczące podniesienie dobrostanu dzieci i młodzieży uczącej się języków obcych i poprzez język.

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Warszawski. Partnerem zagranicznym w projekcie jest Uniwersytet Metropolitalny w Oslo. Wykonawcą i liderem projektu jest Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. W realizacji projektu CKNJOiEE współpracuje z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW i Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW. W projekcie biorą również udział osoby z innych jednostek UW. Członkowie projektu z Uniwersytetu Metropolitalnego w Oslo reprezentują dwa wydziały: Faculty of Education and International Studies oraz Faculty of Technology, Art and Design.

Zespół:

Uniwersytet Warszawski

 • prof. UW dr. hab. Joanna Nijakowska - kierownik projektu
 • dr Ewa Guz
 • Dorota Sidor
 • dr Agnieszka Kałdonek-Crnjaković
 • Agnieszka Bysko
 • Zbigniew Drzazga
 • Małgorzata Kolera
 • dr Michał Kuźmicki

Oslo Metropolitan University:

 • prof. Dina Tsagari – Partner coordinator
 • prof. Weiqin Chen
 • dr Norun Christine Sanderson
 • dr Hege Knudsmoen
 • dr Astrid Gillespie
 • dr Veerle Garrels
   

WIęcej informacji: scaled.uw.edu.pl

Projekt SCALED korzysta z dofinansowania o wartości 100 266 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz dofinansowania o wartości 17 694 EUR z budżetu państwa. Celem projektu SCALED jest stworzenie kursu online przygotowującego nauczycieli do nauczania włączającego, uniwersalnego projektowania w edukacji, zwiększania dostępności w edukacji językowej, zwłaszcza w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.