Nauka języka obcego w systemie szkolnym w Polsce i innych krajach europejskich

Działania Zakładu Językoznawstwa Angielskiego Stosowanego w odniesieniu do tej grupy zagadnień idą w dwóch kierunkach – naukowym i dydaktycznym. Główny zakres zainteresowań pracowników Zakładu  to badania nad procesami uczenia się  języków obcych, a także nad organizacją i przebiegiem kształcenia językowego w przedszkolu,  szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, a także w szkołach językowych i w kontekstach zawodowych. Równolegle z publikowaniem licznych książek i artykułów na te tematy oraz z organizowaniem krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych tym zagadnieniom, pracownicy Zakładu oferują liczne kursy dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.

Kursy te dotyczą metodyki nauczania języka angielskiego w różnych grupach wieku i na różnych poziomach znajomości  języka, wiążą się też zarówno z nauczaniem tak zwanego języka ogólnego, jak i języków specjalistycznych, ukierunkowanych na zawodowe potrzeby poszczególnych uczących się. Są one  poświęcone konstrukcji i ewaluacji programu nauczania języka obcego, metodom  i technikom nauczania w różnych typach szkół i na różnych poziomach biegłości językowej,  interakcjom i sposobom utrzymywania dyscypliny w klasie, ocenie materiałów nauczania, rozwijaniu kompetencji językowej i kompetencji interkulturowej uczących się. Wszystkie te kursy prezentują najnowsze tendencje w dydaktyce języków obcych, takie jak na przykład Content and Language Integrated Learning czy Task Based Learning and Teaching. Dzieje się tak dlatego, że pracownicy Zakładu prowadzą też badania nad kształceniem językowym w polityce europejskiej i systemami przygotowywania przyszłych nauczycieli do zawodu w krajach Unii Europejskiej.

Te badania, jak również udział pracowników Zakładu w pracach Rady Europy i związanego z nią Centrum  Języków Nowożytnych w Grazu, owocuje nie tylko publikacjami, ale też zgodnością oferty dydaktycznej z podstawowymi dokumentami europejskimi, takimi jak Common European Framework of Reference? for Languages. Teaching, Learning, Assessment, wyznaczającym poziomy biegłości językowej od A1 do C2, European Portfolio for Student Teachers of Languages, wspierającym rozwój umiejętności dydaktycznych czy Autobiography of Intercultural Encounters, umożliwiającym rozwój kompetencji interkulturowej. Stanowi to o wysokim poziomie kursów przeznaczonych dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich. Istnieje też możliwość takiego wyboru kursów, by złożyły się one na całość programu potrzebnego do zdobycia uprawnień do nauczania języka angielskiego według standardów sformułowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.