Egzamin z języka angielskiego

Zakres i format egzaminu z języka obcego na poziomie C1 (poziom zaawansowany) według standardów ESOKJ (Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego)

A.1 Zakres egzaminu z języka angielskiego

Na poziomie C1 są sprawdzane następujące umiejętności:

A.1.1 Rozumienie tekstu mówionego:

a) zrozumienie myśli przewodniej wypowiedzi

b) zrozumienie informacji szczegółowych

c) zrozumienie informacji implicite / domyślanie się znaczenia z kontekstu

Typy i tematyka tekstów: dłuższe wypowiedzi monologowe i dialogowe (popularny wykład akademicki, debata naukowa, dyskusja profesjonalna) wydarzenia bieżące, tematy społeczne, polityczne, i naukowe

A.1.2 Rozumienie tekstu pisanego:

a) zrozumienie myśli przewodniej

b) zrozumienie opinii i argumentów

c) zrozumienie informacji podanej implicite

d) interpretacja tekstu

e) dostrzeganie związków wewnątrz tekstu

Typy i tematyka tekstów: artykuły prasowe, teksty naukowe i literackie, problematyka społeczna, kulturowa, naukowa, literacka

A.1.3 Znajomość gramatyki:

a) znajomość w zakresie umożliwiającym w pełni skuteczne i poprawne porozumiewanie się

b) umiejętność rozpoznawania błędów gramatycznych

c) umiejętność stosowania reguł gramatycznych

A.1.4 Pisanie:

a) tworzenie tekstów poprawnych językowo, stosownych stylistycznie, spójnych

b) znajomość wymogów formalnych (układ tekstu, kompozycja)

Typ tekstu: sprawozdanie, artykuł, rozprawka, wypracowanie, recenzja

A.2 Format egzaminu pisemnego z języka angielskiego

A.2.1 Słuchanie (rozumienie ze słuchu / rozumienie tekstu mówionego)

  • jeden dłuższy tekst autentyczny w formie wykładu

Format testu: 10 pytań w formie wyboru wielokrotnego 3 opcje (a, b, c,)

A.2.2 Czytanie (rozumienie tekstu pisanego)

  • jeden tekst autentyczny: artykuł o charakterze akademickim

Format testu: 10 pytań w formie wyboru wielokrotnego 3 opcje (a, b, c,)

A.2.3 Znajomość struktur językowych

Format testu:

  • zadania zamknięte w formie wyboru wielokrotnego na poziomie tekstu ciągłego rozpoznawanie struktur i elementów leksykalnych (związki frazeologiczne) – 4 opcje (a, b, c, d)
  • zadania otwarte w formie wypełniania luk na poziomie tekstu ciągłego – produkowanie struktur i elementów leksykalnych
  • zadania zamknięte w formie wyboru wielokrotnego na poziomie tekstu ciągłego rozpoznawanie błędów językowych – 4 opcje (a, b, c, d)

Zakres materiału gramatycznego: zgodnie z programem nauczania na poziomie C1.

A.2.4 Pisanie

Format testu: napisać tekst: recenzja, krótki artykuł lub wypracowanie.