prof. dr hab. Elżbieta Górska


Zakład Języka Angielskiego

profesor

Pokój numer: 3.223

Telefon: +48 (22) 5531416

email: elzbieta.gorska@uw.edu.pl

https://uw.academia.edu/ElżbietaGórska

Profil academia.edu

  Dyżur: Dyżury w semestrze letnim 2022/23
Po umówieniu mailowym:
Środa 11.30-12.15
Czwartek 10.30-11.15

prof. dr hab. Elżbieta Górska

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1978

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1987

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2000

profesor nadzwyczajny, 2006

profesor, 2021


Zainteresowania

Językoznawstwo kognitywne:

 • pojęciowa metafora i metonimia
 • metafory i metonimie multimodalne
 • językowe kodowanie pojęć w perspektywie wielokulturowej
 • schematy leksykalizacji (czasowniki ruchu, czasowniki percepcji)
 • relacja część-całość
 • teoria gramatyki kognitywnej
 • morfologia kognitywna
 • gramatykalizacja
 • semantyka leksykalna
 • słowotwórstwo angielskie


Promotor

Agata Kochańska: “Selected Issues in the Semantics of the Polish Imperfective. A Cognitive Grammar Account”  (2002) 

Urszula Chybowska: "The Role of the Hearer in the Directive Speech Act. A Cognitive Study" (2005)

Emilia Królak: "Fictive Interaction: Its Functions and Usage in Discourse. A Cognitive Study" (2009)

Kinga Rudnicka: "Transitivity as a Construal Phenomenon. A Cognitive Study" (2010)

Joanna Łozińska-Bastek: „Dynamic Senses of Selected Prepositions in the Acquisition of Polish. A Cognitive Study” (2010)

Agnieszka Piórkowska: "On the Margins of the Modality Category: The Case of Boulomaic Modality. A Cognitive Study" (2011)

Magdalena Rybarczyk: "Dynamics of Nominal Reference in Discourse. A Cognitive Study of Implicit Interpersonal Relations" (2012); praca została wzbogacona i przekształcona w monografię badawczą pt. Demonstratives and Possessives with Attitude: An intersubjectively-oriented empirical study opublikowaną w 2015 przez wydawnictwo John Benjamins Publishing Company.

Daniel Karczewski: “Genericity in Language and Thought. A Cognitive Study” (2013).  Nagroda Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego za Najlepszą Rozprawę Doktorską z Zakresu Językoznawstwa Kognitywnego w Roku 2013; w ramach tej Nagrody, praca została opublikowana jako monografia pt. Generyczność w języku i w myśleniu. Studium kognitywne (2016)  przez wydawnictwo Universitas,  Kraków.

Joanna Marhula: "Metaphor in Spoken Discourse. Towards Characterization of Tuning Devices in Radio Talk. A Case Study of BBC Radio 4 Woman’s Hour" (2015). Nagroda Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego za Najlepszą Rozprawę Doktorską z Zakresu Językoznawstwa Kognitywnego w roku 2015.

Maciej Rosiński: "Metaphor activation in multimodal discourse. Case studies on the emergence of geometrical concepts" (2018); Rozprawa z Wyróżnieniem przyznanym przez Radę Naukową Instytutu Anglistyki UW. . Nagroda Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego za Najlepszą Rozprawę Doktorską z Zakresu Językoznawstwa Kognitywnego w roku 2018.

Dorota Dąbrowska: "Metaphor and metonymy in multimodal discourse. Case studies of selected artworks by Magdalena Abakanowicz and satirical cartoons by Paweł Kuczyński" (24 lutego 2019). Rozprawa z Wyróżnieniem przyznanym przez Radę Naukową Instytutu Anglistyki UW.


Wybrane publikacje

 • Górska, E. (2021). Analysing language and multimodal discourse by means of the NEAR-FAR image schema. Prace Filologiczne, 76, 129–150. https://doi.org/10.32798/pf.849 

 • Górska, E. (2020b). Understanding Abstract Concepts across Modes in Multimodal Discourse. A Cognitive Linguistic Approach. [Routledge Focus Series]. London & New York: Routledge. https://www.routledge.com/Understanding-Abstract-Concepts-across-Modes-in-Multimodal-Discourse-A/Gorska/p/book/9780367244828.

 • Górska, E. (2020a). From music to language and back. In M. Deckert, M. Kocot i A. Majdzińska-Koczorowicz (Eds.). 2020. Moving between Modes. Papers in Intersemiotic Translation. In Memoriam Professor Alina Kwiatkowska (pp. 173-190). [reprinted from LaMiCuS 2, 82–100.] Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8220-191-8.12

 • Górska, E. (2019). Spatialization of abstract concepts in cartoons. A case study of verbo-pictorial image-schematic metaphors. In Navarro i Ferrando I. (Ed.), Current Approaches to Metaphor Analysis in Discourse [Series: Applications of Cognitive Linguistics [ACL] 39] (pp. 279-294). Berlin & New York: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110629460-013
 • Górska, E. (2018b). From music to language and back. LaMiCuS [Language Mind Culture and Society, an e-journal of the Polish Cognitive Linguistics Association] 2, 82–100. https://doi.org/10.32058/LAMICUS-2018-003
 • Górska, E. (2018a). A multimodal portrait of WISDOM and STUPIDITY. A case study of image-schematic metaphors in cartoons. In Rafał Augustyn and Agnieszka Mierzwińska-Hajnos (eds.). New Insights into the Language and Cognition Interface. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 98-117.
 • Górska, E. (2017b). The PATH schema in verbo-pictorial aphorisms on life. In: P. Łozowski & A. Głaz (Eds.),  The Route Sixty-Six:From Deep Structures to Surface Meanings. A Festschrift for Henryk Kardela on his 66th Birthday (pp. 219–235). Lublin: Wydawnictwa UMCS.
 • Górska, E. (2017a). Text-image relations in cartoons. A case study of image schematic metaphors. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 134(3) [Special Issue: Cognitive Linguistics], 219–228. doi:10.4467/20834624SL.17.015.7089
 • Górska, E. (2014b). Why are multimodal metaphors interesting? The perspective of verbo-visual and verbo-musical modalities. In M. Kuźniak, Libura, A.  & M. Szawerna (Eds.), From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive EthnolinguisticsPatterns of Imagery in Language (pp. 17-36). Frankfurt/Main: Peter Lang.
 • Górska, E. (2014a). Dynamiczne podejście do metafory. Prace Filologiczne 64(2), 109-122.
 • Górska, E. (2010). LIFE IS MUSIC: A case study of a novel metaphor and its use in discourse.  English Text Construction,3/2 (Special Issue: Textual choices and discourse genres: Creating meaning through form, edited by B. Dancygier & J. Sanders), 275-293. [Reprinted in B. Dancygier, J. Sanders & L. Vandelanotte (Eds.). (2012). Textual choices and discourse. A view from cognitive linguistics (pp. 137-155). Amsterdam: Benjamins.]
 • Górska, E. (2009). On the diversity of linguistic evidence for conceptual metaphor. Studia Anglica Posnaniensia, 45(2), 81-1.
 • Górska, E. (2008). Four arguments for patterns of metaphorical thought. Acta Philologica, 35, 15-31. 
 • Górska, E. (2007). The reference-point ability and the English noun part and its cognates. In W. Chłopicki, A. Pawelec & A. Pokojska (Eds.), Cognition in Language: Essays in Honour of Professor Elżbieta Tabakowska (pp. 107-128). Kraków: Tertium.
 • Górska, E., & Radden G. (Eds.). (2005). Metonymy-Metaphor Collage, Warsaw: Warsaw University Press.
 • Górska, E. (2004). Reference-point organization of collections. In B. Lewandowska-Tomaszczyk & A. Kwiatkowska (Eds.), Imagery in Language. Festschrift In Honour of Professor Ronald W. Langacker (pp. 259-267). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Górska, E. (2002c). The level of specificity of part terms and their function and usage. In B. Lewandowska-Tomaszczyk & K. Turewicz (Eds.), Cognitive Linguistics Today (pp. 501-515).Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Górska, E. (2002b). On partonomy and taxonomy. Studia Anglica Posnaniensia,39,103-111.
 • Górska, E. (2002a). Alternate construals, iconicity, and grounding: The case of nominals with the noun part. Folia Linguistica,36(3-4), 313-334.
 • Górska, E. (2001c). The approach of cognitive grammar to the part-whole relation. Anglica, 11, 85-99.
 • Górska, E. (2001b). Recent derivatives with the suffix -less: A change in progress within the category of English privative adjectives? Studia Anglica Posnaniensia, 36, 189-202.
 • Górska, E. (2001a). O znaczeniu wyrażeń językowych w ujęciu gramatyki kognitywnej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 3, 57-67.
 • Górska, E. (2000). What’s ‘cognitive’ about cognitive grammar? Kwartalnik Neofilologiczny,47(3), 269-279.
 • Górska, E. (1999). On Parts and Wholes. A Cognitive Study of English Schematic Part Terms. Warsaw: Warsaw University.
 • Górska, E. (1997). The approach of relation element theory to meronymy. Acta Philologica, 24, 89-112.
 • Górska, E. (1995). Possession frame in word derivation: A case of English privative adjectives. In G. Persson & H. Kardela (Eds.), New trends in Semantics and Lexicography (pp. 35-51). Umeå: Acta Universitatis.
 • Górska, E. (1994). Moonless nights and smoke-free cities, or what can be without what? A cognitive study of privative adjectives in English. Folia Linguistica, 28/(3-4), 413-435.
 • Górska, E. (Ed.). (1993). Images from the Cognitive Scene, Kraków: Universitas.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia
 • "Angielskie przymiotniki prywatywne w ujęciu gramatyki kognitywnej", wykład gościnny, Pracownia Semantyki Wypowiedzi, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, 18 listopada 1993.
 •  “Possession frame in word derivation: A case of English privative adjectives”, Uniwersytet Kalifornijski, San Diego, USA, 23 listopada 1995.
 • "The approach of cognitive grammar to morpholgy: An analysis of English privative adjectives",  wykład gościnny,  University of Tokyo, Komaba, Japonia, 11 marca 1998.
 • "Approaches to part-whole relations", dwa wykłady gościnne, University of Tokyo, Komaba, Japonia, 17-18 marca 1998.
 • "Alternate construal, iconicity and grounding: The case of nominals with the noun part",  wykład gościnny, Hamburg University, Niemcy, 7 listopada 2000.
 • "Cognitive morphology: A case of English privative adjectives", wykład gościnny, Hamburg University, Niemcy, 8 listopada 2000.
 • "In search of evidence for metaphorical reasoning", wykład gościnny, Hamburg, Hamburg University, Niemcy, 17 czerwca 2010.
 • "Why are multimodal metaphors interesting? The perspective of verbo-visual and verbo-musical modalities", wykład plenarny, Cognitive Linguistics in 2012, Wrocław, 17 września 2012.
 • “From music to language and back”, wykład plenarny, Intersemiotic Translation,  Łódź, 26 września September 2013.
 • "Image schemas as tools of analysis of grammar, lexicon, and multimodal discourse. A cognitive linguistics approach", wykład plenarny, warsztaty pt. Transdisciplinary research on language, culture and society organizowane w ramach projektu „Humanistyka Zaangażowana w Europie: budowanie potencjału dla partycypacyjnych badań dziedzictwa językowo-kulturowego”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales, 6 lutego 2018.

Inne

Stypendia/Granty badawcze

 • State University of New York at Stony Brook, U.S.A., 1983/84, dziesięciomiesięczne stypendium.
 • University of Cambridge, Wielka Brytania, sierpień/wrzesień 1989, Cambridge Hospitality Scheme for Polish Scholars.
 • University of Cologne, Niemcy, sierpień/wrzesień 1992, Heinrich-Hertz Stiftung.
 • University of California, San Diego, U.S.A., 1995/1996, dziesięciomiesięczne stypendium Fulbrighta.
 • University of Tokyo, Komaba, Japonia, marzec 1998, Stypendium Japońskiego Ministerstwa Edukacji.
 • Granty/Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego przyznane za osiągnięcia naukowe w latach 2000/2001 (12 miesięcy); 2001/2002 (12 miesięcy); 2003 (12 miesięcy).
 • Hamburg University, Niemcy, krótkoterminowe wizyty w listopadzie 2000, czerwcu  2002, maju 2004, czerwcu 2008, czerwcu 2010, w ramach długoletniej współpracy z Institut  für Anglistik und Amerikanistik  prowadzonej od roku 1993 – do chwili obecnej.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • International Cognitive Linguistics Association:  od 1993
 • Slavic Cognitive Linguistics Association: od 2000
 • Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego: od 2001
  • Wiceprzewodnicząca: 2009-2010
  • Sekretarz Komitetu Naukowego: 2013-2015
  • Przewodnicząca Komitetu Naukowego: 2015-2019.

Członkostwo w Komitetach Naukowych/Organizacyjnych Konferencji:

 • 8th  International Conference of Cognitive Linguistics, La Rioja, Hiszpania, 2003, (Komitet Naukowy)
 • 10th International Cognitive Linguistics Conference, Kraków, 2007, (Komitet Organizacyjny)
 • 3rd International Seminar on Metaphor and Discourse,  Castelló de la Plana, Hiszpania, 2011 (Komitet Naukowy)
 • Polish Cognitive Linguistics Association Conference, Wrocław, 2012 (Komitet Naukowy)
 • 12th International Cognitive Linguistics Conference, Edmonton, Kanada, 2013 (Komitet Naukowy)
 • 4th RaAM Seminar (Researching and Applying Metaphor), Poznań, 2013, (Komitet Naukowy)
 • 13th International Cognitive Linguistic Conference, Newcastle, England, 2015 (Komitet Naukowy)
 • Polish Cognitive Linguistics Association Conference, Lublin, 2015 (Komitet Naukowy)
 • 4th International Seminar on Metaphor and Discourse,  Castelló de la Plana, Hiszpania, 2015 (Komitet Naukowy)
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, "Cognitive Linguistics in 2016", Olsztyn, 22-24 września 2016 (Komitet Naukowy)
 • 3rd Conference on Figurative Thought and Language, Osijek (Chorwacja), 26-28 kwietnia,  2017 (Komitet Naukowy)
 • 14th International Cognitive Linguistics Conference, Tartu, Estonia, 10-14 lipca 2017 (Komitet Naukowy)
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, "Cognitive Linguistics in 2017", Rzeszów, 21-23 września 2017 (Komitet Naukowy)
 • Warsaw Multimodality Workshop and Masterclass, Uniwersytet Warszawski 7-9 czerwca, 2018, (współorganizacja konferencji, razem z Charlesem Forcevillem z University of Amsterdam)
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, "Cognitive Linguistics in 2018", Poznań, 24-26 września 2018 (Komitet Naukowy; współorganizacja sesji tematycznej "Cartoons & comics", razem z Michałem Szawerną, Uniwersytet Wrocławski oraz Charlesem Forcevillem, University of Amsterdam)
 • 4th International Conference on Figurative Thought and Language, Braga, Portugalia, 23-26 października 2018 (Komitet Naukowy)
 • 15th International Cognitive Linguistics Conference, Nishinomiya, Japonia, 6–11 sierpnia, 2019, (Komitet Naukowy)
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, "Cognitive Linguistics in 2019", Białystok, 26-28 września 2019 (Komitet Naukowy)
 • Figurative Thought and Language5, Sofia, Bulgaria, 23-25 April 2020 (Komitet Naukowy)
 • Theoretical and Analytical Multimodality Studies 2021, konferencja online, Wrocław,   9-10 grudnia 2021 (Komitet Doradczy) 
 • 6th International Conference on Figurative Thought and Language, Dynamicity, Schematicity and Variation in Figurative Thought and Language,  Poznań, Poland, 20-24 kwietnia 2022 (Komitet Naukowy)
 • 15th Researching and Applying Metaphor Conference,  Białystok, 21-24 September 2022 (Komitet Programowy)
 • 16th International Cognitive Linguistics Conference,  Buenos Aires, Argentina, przesunięta na lipiec 2023 (Komitet Naukowy)

 Członkostwo w Komitetach Wydawniczych:

 • Review of Cognitive Linguistics (till 2009: Annual Review of Cognitive Linguistics), Komitet Doradczy,  od 2003
 • Journal of Cognitive Science, czasopismo Cognitive Science Society of Korea, Grupa Ekspertów, 2012.
 • Jezikoslovlje, Doradczy Komitet Redakcyjny, od 2002
 • Human Cognitive Processing, seria Wydawnictwa Benjamins, Doradczy Komitet Redakcyjny, od 2010