dr hab. Beata Łukaszewicz


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 236

Telefon: +48 (22) 5531416

email: b.lukaszewicz@uw.edu.pl

dr hab. Beata Łukaszewicz

Przebieg kariery

magister filologii angielskiej, Uniwersytet Warszawski, 1994

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2000

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2012


Zainteresowania

 • akwizycja fonologiczna (formalne i empiryczne zagadnienia związane z powstaniem i rozwojem systemu fonologicznego dziecka)
 • interfejs fonetyczno-fonologiczny (zależności i granice pomiędzy ciągłymi i dyskretnymi kategoriami dźwięków)
 • fonologia generatywna (zwłaszcza teoria optymalności)
 • fonetyka akustyczna
 • psycholingwistyczne modele procesowania języka
 • teorie metryczne oraz korelaty fonetyczne akcentu głównego i pobocznego

Projekty:

19.02.2016 – 18.02.2018 Narodowe Centrum Nauki, grant 2015/17/B/HS2/01455 “Iteracyjne i dwukierunkowe systemy akcentowe: polski i ukraiński”; Kierownik projektu

29.06.2018 – 28.06.2021 Narodowe Centrum Nauki, grant 2017/27/B/HS2/00780 “Percepcyjne i akustyczne korelaty akcentu rytmicznego”; Wykonawca


Wybrane publikacje

 • Mołczanow, Janina & Beata Łukaszewicz (2020) Metrical structure and licensing: an argument from Ukrainian. (Advance Publication.) Linguistic Inquiry. https://doi.org/10.1162/ling_a_00388
 • Łukaszewicz, Beata, Ewa Zajbt, & Janina Mołczanow (2020) Polish iterative stress and its phonetic parameters in quiet vs. noisy environments. Lingua 102835. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2020.102835
 • Łukaszewicz, Beata & Janina Mołczanow (2019) Bidirectional grammatical stress in a free lexical stress system. [w:] Babatsouli, Elena (red.), Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2019, 75-79.
 • Mołczanow, Janina, Beata Łukaszewicz, & Anna Łukaszewicz (2019) An acoustic study of vowel undershoot in a system with several degrees of prominence. Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association INTERSPEECH 2019, 1756-1760. http://dx.doi.org/10.21437/Interspeech.2019-1806
 • Łukaszewicz, Beata (2018). Phonetic evidence for an iterative stress system: the issue of consonantal rhythm. Phonology 35, 115-150. https://doi.org/10.1017/S0952675717000392
 • Łukaszewicz, Beata & Janina Mołczanow (2018). Leftward and rightward stress iteration in Ukrainian: acoustic evidence and theoretical implications. [w:] Czaplicki, Bartłomiej, Beata Łukaszewicz, & Monika Opalińska (red.), Phonology, Fieldwork and Generalisations. Berlin: Peter Lang. 259-275.
 • Łukaszewicz, Beata & Janina Mołczanow (2018). Rhythmic stress in Ukrainian: Acoustic evidence of a bidirectional system. Journal of Linguistics 54, 367-388.  https://doi.org/10.1017/S0022226717000305
 • Łukaszewicz, Beata & Janina Mołczanow (2018). The role of vowel parameters in defining lexical and subsidiary stress in Ukrainian. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 54, 355-376. https://doi.org/10.1515/psicl-2018-0014
 • Łukaszewicz, Beata, Ewa Zajbt, & Urszula Krawczyk (2018). The rhythm of heptasyllabic words: Evidence for metrical bidirectionality. Proceedings of the 9th International Conference on Speech Prosody 2018, 676-679.                                                                    https://www.isca-speech.org/archive/SpeechProsody_2018/pdfs/170.pdf
 • Mołczanow, Janina, Beata Łukaszewicz, & Anna Łukaszewicz (2018). Rhythmic stress or word-boundary effects? Comparison of primary and secondary stress correlates in segmentally identical word pairs. Proceedings of the 9th International Conference on Speech Prosody 2018, 908-912. 
  https://www.isca-speech.org/archive/SpeechProsody_2018/pdfs/173.pdf
 • Łukaszewicz. Beata (2010). Phonological Acquisition in Optimality Theory: Towards an Integrated Comprehension-production grammar. Warszawa: Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski.
 • Łukaszewicz, Beata & Bogdan Rozborski (2008). Korelaty akustyczne akcentu wyrazowego w języku polskim dorosłych i dzieci. Prace Filologiczne LIV, 265-283.
 • Łukaszewicz, Beata & Monika Opalińska (2007). How abstract are children’s underlying representations – evidence from Polish. Journal of Slavic Linguistics 15, 263-89.
 • Łukaszewicz, Beata (2007). Reduction in syllable onsets in the acquisition of Polish: deletion, coalescence, metathesis and gemination. Journal of Child Language 34, 53-82.
 • Łukaszewicz, Beata & Monika Opalińska (2006). ‘e-raising’ in child Polish: phonetics-phonology interface. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 42, 163-190.
 • Łukaszewicz, Beata (2006). Extrasyllabicity, transparency and prosodic constituency in the acquisition of Polish. Lingua 116, 1-30.
 • Łukaszewicz, Beata (2006). Acquisition of the +/- back contrast in Polish. [w:] Bański, Piotr, Beata Łukaszewicz, & Monika Opalińska (red.), Studies in Constraint-based Phonology. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 89-109.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN