dr hab. Anna Rędzioch-Korkuz


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

adiunkt

Pokój numer: 3.411

email: annaredzioch@uw.edu.pl

  Dyżur: Semestr letni 2022/23:
poniedziałki, 11:15-12:45
dr hab. Anna Rędzioch-Korkuz

Przebieg kariery

2022 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski

2013 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

2009 – magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski


Zainteresowania

  • przekładoznawstwo (zagadnienia ogólne, tłumaczenie pisemne)
  • tłumaczenie audiowizualne (głównie nadpisy operowe, audiodeskrypcja w operze)
  • związki między przekładoznawstwem i semiotyką
  • przekład meliczny
  • ograniczenia w procesie przekładu
  • zastosowanie TAW/tłumaczenia pisemnego w glottodydaktyce


Wybrane publikacje

Książka

Rędzioch-Korkuz, A. (2016). Opera Surtitling as a Special Case of Audiovisual Translation. Towards a Semiotic and Translation Based Framework for Opera Surtitling. (1. wyd.). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Rozdziały

Rędzioch-Korkuz, A. (2019). The Potential of Audiovisual Translation Modalities in Teaching Foreign Languages. W: M. Organ (Red.). Translation Today: Audiovisual Translation in Focus. (s. 13-33). : .

Rędzioch-Korkuz, A. (2018). Is a General Theory of Translation Possible? Some Preliminary Thoughts. W: D. Osuchowska , L. Harmon , A. Uberman i R. Kiełtyka (Red.). Translation Studies across the Boundaries. (s. 31-50). Berlin ∙ Bern ∙ Bruxelles ∙ New York ∙ Oxford ∙ Warszawa ∙ Wien: Peter Lang.

Rędzioch-Korkuz, A. (2017). Gaining More Benefits from a Film Lesson: Integrated Subtitles. W: M. Deckert (Red.). Audiovisual Translation – Research and Use. (s. 273-288). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Rędzioch-Korkuz, A. (2017). Transmutacja jako podstawowy element w procesie przygotowania nadpisów operowych. W: N. Barszczewska i M. Chaustowicz (Red.). „Зъ зычливости ку моеи отчизне”: Tom pamiątkowy dedykowany Profesorowi Mikołajowi Timoszukowi. (s. 245-256). Warszawa: Katedra Białorutenistyki.

Rędzioch-Korkuz, A. (2016). Standards in Opera Surtitling as a Means Towards Opera Accessibility. W: N. Maelzer (Red.). Barrierefreie Kommunikation - Perspektiven aus Theorie und Praxis. (s. 171-189). Berlin: Frank & Timme.

Rędzioch-Korkuz, A. (2015). Opera Surtitling in Poland: Theory and Practice. W: A. Jankowska i A. Szarkowska (Red.). New Points of View on Audiovisual Translation and Media Accessibility. (s. ). Oxford: Peter Lang.

Rędzioch-Korkuz, A. (2015). Media accessibility and opera in Poland. W: Ł. Bogucki i M. Deckert (Red.). Accessing audiovisual translation. (s. 149-162). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Artykuły

Rędzioch-Korkuz, A. (2019). Problems and Constraints in Translation: A Semiotic Perspective. Między Oryginałem a Przekładem, 45, (s. ).

Rędzioch-Korkuz, A. (2018). Opera surtitling in Poland: an uncharted area of AVT?. Poznan Studies in Contemporary Linguistics, 54, (s. 281-305).

Rędzioch-Korkuz, A. (2018). Constraints on Opera Surtitling: Hindrance or Help?. META, 63, (s. 215-233).

Rędzioch-Korkuz, A. (2013). Surtitling Opera Performances: A Case of Audiovisual Translation. TRANSLATION IRELAND, 19, (s. 77-85).

Rędzioch-Korkuz, A. (2013). Nadpisy operowe w Polsce - między teorią a praktyką. Między Oryginałem a Przekładem, XIX, (s. 45-56).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN