Badania literaturoznawcze w Zakładzie Literatury Brytyjskiej

W Zakładzie Literatury Brytyjskiej zajmujemy się literaturą brytyjską począwszy od literatury staroangielskiej i średniowiecznej do literatury najnowszej XXI wieku. Pracownicy Zakładu prezentują różne podejścia metodologiczne-te, w których dominuje badanie samego tekstu literackiego, a także literaturoznawstwo kulturowe, postkolonializm, Nowy Historycyzm, elementy krytyki feministycznej i psychoanalizy, zastosowanie perspektywy antropologicznej, koncepcje Bachtina, semiotyka kultury, studia nad pamięcią i teorią traumy.

W zakresie literatury średniowiecznej można nie tylko czytać romanse średniowieczne, zwłaszcza romanse arturiańskie i interpretować ich symbolikę, ale też śledzić przygody Robin Hooda, czy przyjrzeć się wielokulturowości w tekstach średniowiecznych czy motywom karnawału w późnośredniowiecznych interludiach. Prowadzone są badania nad literaturą religijną  i  kontynuacją pewnych motywów i wątków w epokach  późniejszych (zwłaszcza wiek XVII, XIX i XX). Wątki mediewistyczne przewijać się też będą w późniejszej literaturze, również w literaturze XX wieku, na przykład w utworach J.R.R. Tolkiena i innych utworach z gatunku fantasy.

Badania nad Renesansem angielskim dotyczą przede wszystkim  (chociaż nie wyłącznie) dramatów Szekspira analizowanych z perspektywy antropologicznej  w szerokim kontekście kulturowym (istota tragicznej wizji człowieczeństwa) ; historii recepcji i przekładów sztuk Szekspira w Polsce, a także adaptacji filmowych dramatów Szekspira.

Prowadzi się też badania nad  wpływem myśli reformacyjnej na literaturę i kulturę tego okresu ( badanie renesansowej „polityki” wydawniczej, czytelnictwa czy cenzury), jak również nad renesansową retoryką.  Zmieniającą się wrażliwość  można zobaczyć na przykładzie poetów metafizycznych, a w szczególności twórczości poetów ”drugiego pokolenia” jak Andrew Marvell czy Richard Crashaw. Prowadzone są też prace nad  różnymi aspektami twórczości Miltona  (zagadnienia teologiczne, poetyka, zagadnienia genologiczne- epos ).

Badania nad wiekiem XVIII dotyczą ,między innymi, prezentacji pejzażu w literaturze tego okresu ( Pope, Thomson, Cowper, Ann Radcliffe i inni) i związków z malarstwem pejzażowym tej epoki. Zajmujemy się też literaturą kobiecą tej epoki ( Lady Winchilsea, Lady Mary Montagu ), a także wątkami maskarady i podróży w powieści XVIII wieku Fieldinga, Smolletta i Sterne’a, a także prowadzimy prace nad osiemnastowieczną parodią w poezji, powieści czy dramacie (burleski). Prowadzimy też badania nad recepcją literatury angielskiej XVIII wieku w Polsce (Sterne, Jane Austen) i przekładami literatury angielskiej tego okresu na język polski.

Badania nad angielskim romantyzmem dotyczą relacji między literaturą a sztukami wizualnymi (William Blake),wizerunku kobiety w literaturze i sztukach plastycznych( na przykład, John Keats), koncepcjami filozoficznymi, politycznymi i społecznymi Coleridge’a, poetyką powieści Jane Austen i nowatorstwem w prezentacji postaci kobiecych w jej powieściach.

W Zakładzie  prowadzi się też badania nad poezją epoki wiktoriańskiej, zwłaszcza nad gatunkiem monologu dramatycznego  (Robert Browning, Tennyson i inni), poezją kobiecą tego okresu, funkcją mitów w poezji wiktoriańskiej, relacjami między poezją a sztukami plastycznymi ( poeci z grupy Pre-Rafaelitów). Wiele badań związanych jest z powieścią wiktoriańską , zwłaszcza powieściami Dickensa (strategie narracyjne, konwencje melodramatyczne, dysfunkcjonalne rodziny, obraz Londynu i  wątki detektywistyczne i sensacyjne), ale też prace nad innymi powieściami tego okresu, także wiktoriańską powieścią gotycką.

Badania nad literaturą XX i XXI wieku dotyczą zagadnień związanych z narratologią tego okresu, z adaptacjami filmowymi literatury współczesnej, wątkami fantastycznymi i science fiction

( utopie i dystopie XX wieku, „Nowa Fala” w Wielkiej Brytanii, science fiction a literatura grozy), mitem Darwina publikacjach popularnonaukowych, powieści współczesnej i kulturze masowej. Prowadzimy badania nad literaturą wojenną (poezja, powieść, proza niefabularna) , powieścią modernistyczną i postmodernistyczną, motywami kultury popularnej we współczesnej prozie, opowiadaniami brytyjskimi, nowelistyką irlandzką, współczesną poezją brytyjską, irlandzką, szkocką i walijską.

Oferujemy też kursy wprowadzające do problematyki przekładu literackiego z uwzględnieniem różnorodnych strategii translacji, a  także kurs stanowiący przegląd podstawowych teorii przekładu literackiego.