Literatura amerykańska XIX wieku

Badania nad literaturą XIX wieku tradycyjnie stanowiły i nadal wyznaczają jeden z najważniejszych obszarów amerykańskiej refleksji krytycznej. Współczesne zainteresowanie dziełami powstałymi w okresie amerykańskiego romantyzmu – tymi klasycznymi i tymi dopiero odkrywanymi – jest w dużej mierze wynikiem toczonych od kilku już dziesięcioleci debat o kształcie kanonu oraz udanych prób zastosowania najnowszych metodologii, takich jak postkolonializm, nowy historyzm i krytyka gender, w analizie dziewiętnastowiecznych tekstów. Wspólnym mianownikiem wspomnianych stanowisk krytycznych jest uwrażliwienie na złożone i dynamiczne związki między tekstami literackimi i kontekstami nieliterackimi.  W badaniach Zakładu Literatury Amerykańskiej ten rodzaj krytycznej świadomości przejawia się w publikacjach akcentujących interdyskursywność literatury (narracja a dyskursy prawne i medyczne) oraz polityczne uwikłanie tekstów (postkolonialny status a imperialistyczna ideologia utworów Amerykańskiego Renesansu).