Uczenie się i nauczanie języka angielskiego jako obcego – rozwój sprawności językowych w różnych grupach wiekowych

Celem seminarium jest zgłębienie zagadnień dotyczących procesu uczenia się i nauczania języków obcych dzieci, młodzieży i dorosłych. Studenci będą rozważać interesujące ich tematy w tym obszarze, ale następujące zagadnienia są proponowane do przedyskutowania: rozwijanie sprawności językowych, w szczególności umiejętności czytania i pisania, rozwój kompetencji socjolingwistycznej i międzykulturowej, strategie uczenia się, przyswajanie słownictwa i gramatyki, techniki oceny, różnice indywidualne, interakcje w klasie oraz komunikatywne i integracyjne podejścia do nauczania języków obcych. Podczas seminarium omówione zostaną różnorodne aspekty nauczania i uczenia się, takie jak: motywacja, autonomia, korzystanie z pomocy dydaktycznych i materiałów autentycznych, rola języka ojczystego i jego wpływ na przyswajanie języka angielskiego, by wymienić tylko kilka. Oprócz przeglądu typowych metod badawczych stosowanych w tym obszarze, podczas seminarium zostaną omówione sposoby analizy dyskursu na potrzeby uczenia się i nauczania języków obcych. Wymagania w stosunku do studentów są następujące: czytanie i krytyczne analizowanie tekstów naukowych, robienie krótkich prezentacji na tematy swoich prac dyplomowych, uczestniczenie w dyskusjach grupowych i w indywidualnych konsultacjach. Ocena będzie oparta na postępach studenta w pisaniu pracy magisterskiej, prezentacjach oraz uczestnictwie w dyskusjach.