Znaczenie językowe w teorii i praktyce: Wybrane zagadnienia z leksykologii, semantyki, pragmatyki i socjolingwistyki

dr hab. Ewa Wałaszewska

Celem seminarium jest badanie istoty komunikacji językowej oraz zgłębianie wymykającej się opisowi natury znaczenia na różnych poziomach – słowa, frazy, zdania, dyskursu. Zakres tematyczny seminarium obejmuje różnorodne zjawiska semantyczne i pragmatyczne, takie jak metafora, metonimia, hiperbola, polisemia, idiomatyczność, wieloznaczność, itp. Uczestnicy seminarium będą mogli skoncentrować się na interesujących ich zagadnieniach, takich jak np. język politycznej poprawności, różnice w użyciu języka wynikające z płci, dyskurs polityki, eufemizmy, język reklamy, język internetu, gry słowne, zjawiska (nie)uprzejmości (np. komplementy, obraźliwe użycie języka). Seminarium umożliwi wybór różnych metod i podejść teoretycznych służących do zbadania wybranych zjawisk z różnych perspektyw, w tym także porównywania danych pochodzących z różnych języków. Uczestnicy seminarium będą mieli za zadanie przygotowanie krótkich prezentacji wiążących się z tematem ich prac magisterskich, które będą dyskutowane w trakcie zajęć. Zajęcia w ramach seminarium będą prowadzone w trybie konsultacji grupowych i indywidualnych. Studenci będą oceniani na podstawie aktywności na zajęciach, prezentacji i postępów w pisaniu pracy magisterskiej.