Język angielski w czasach globalizacji: kultura – nauczanie – przekład

prof. Romuald Gozdawa-Gołębiowski

Na seminarium omawiane są zagadnienia związane z bezprecedensową popularnością angielszczyzny we współczesnym świecie – globalizacja, mobilność, wpływ angielszczyzny na języki narodowe, zmiany, które zachodzą w samej angielszczyźnie pod wpływem procesu globalizacji, a więc również zmiany w sposobach nauczania angielskiego, na przykład ze względu na konieczność przygotowania absolwentów do wyzwań międzynarodowych rynków pracy.

Globalizacja oznacza również nowe wyzwania kulturowe. Zapoznamy się z różnymi interpretacjami pojęcia kultura, przejawami języka w kulturze i kultury w języku (od literatury po propagandę językową). Bogactwo kulturowych odniesień właściwych dla współczesnej angielszczyzny stanowi oczywisty problem dla tłumacza. Uczestnicy seminarium, zainteresowani przekładem będą mieli okazję analizować przypadki (potencjalnej) nieprzekładalności kulturowej i właściwych w tej sytuacji technik i strategii tłumaczeniowych.

Wśród propozycji badań dla osób szukających rozwiązań praktycznych w nauczaniu, znajdzie się metoda CLIL (Content-and-Language Integrated Learning), Pluriliteracies Approach, czy interdyscyplinarne podejście zwane Teaching English as a Content Subject, rozwijane w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+, koordynowanego przez Instytut Anglistyki Wydziału Neofilologii.

Osobną zagadnieniem jest nauczanie zdalne i hybrydowe oraz wyzwania dydaktyczne związane z pandemią COVID-19 oraz kwestia nauczania w nowej rzeczywistości po pandemii.

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych relacją między językiem a kulturą, funkcjonowaniem języka angielskiego we współczesnym świecie, problemami globalizacji, mobilności, kulturowymi aspektami przekładoznawstwa.

Osoby związane z nauczaniem języków obcych będą mogły skoncentrować się na zastosowaniu w dydaktyce nowoczesnych rozwiązań metodologicznych, zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami ucznia w drugiej dekadzie XXI wieku (od tzw. young learners po lektoraty uniwersyteckie i nauczanie dorosłych).

Seminarzyści będą mieli możliwość zaprojektować i przeprowadzić własne badania empiryczne (np. przy wykorzystaniu wywiadu, obserwacji, lub ankiety). W ramach przygotowania do części badawczej pracy magisterskiej, omówione zostaną na seminarium podstawowe narzędzia statystyki opisowej.

Sugerowane kursy dla studentów 1 roku:

JF2631 Komunikacja międzykulturowa,  P.Kornacki
JS2821 Środki stylistyczne w przekładzie, A.Piskorska
JS1904 Tworzenie materiałów dydaktycznych dla zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (typu CLIL), Z.Możejko
JF2654 Metody badawcze w językoznawstwie. M. Opacki
JS2903 Językoznawcze teorie przekładu, I.Szymańska