Morfologia

Celem morfologii jest opis słów, ich struktury, znaczeń i właściwości gramatycznych. Odpowiedni opis morfologiczny jest nieoceniony w badaniach nad składnią, fonologią i semantyką.

Proponowane przez nas kursy z zakresu morfologii ukazują, jak wewnętrzna złożoność słowa — por. proste słowo dog ze złożonym printer = print + er — wpływa na interpretację znaczenia. Przyglądamy się poszczególnym składnikom słów (morfemom), ich statusowi lingwistycznemu oraz obocznościom, które występują w ich obrębie (np. różnicy pomiędzy morfemami destroy i destruct, gdzie ta druga stanowi część słowa destruction).

Ponadto przyglądamy się związkom pomiędzy formą i treścią słów oraz systemom, które nimi rządzą. Na przykład słowo printer może oznaczać osobę, która coś drukuje (drukarza) lub urządzenie do drukowania (drukarkę). Dla odmiany słowo cooker nie odnosi się to osoby — temu celowi służy inne słowo (cook). Jeszcze inaczej jest w przypadku słowa cutter, które odnosi się do osoby, ponieważ znaczenie „narzędzie zwyczajowo używane do cięcia” jest zakodowane w słowie knife.

Opis znaczenia prostych morfemów i ich złożeń jest kluczowy dla zrozumienia sposobu, w jaki słowa przywołują na myśl ogromne ilości wiedzy o charakterze encyklopedycznym (np. honeymoon, mentalność father-knows-best). Opis ten jest także nieoceniony dla badań nad zasadami konceptualizacji; np. słowo *bitter-moon nie może być umotywowane konceptualnie, jako alternatywa dla honeymoon. Dzieje się tak, ponieważ znaczenie bitter przynosi na myśl oczekiwania, które są sprzeczne z naszym wyobrażeniem miesiąca miodowego. Oczywiste jest zatem, że ilekroć badamy znaczenie słów, tylekroć zagłębiamy się w ludzką psychikę i doświadczenia poznawcze.

Budowa słów wpływa ponadto na sposób ich wymowy: dwuznak <ng> jest wymawiany inaczej w słowie złożonym, np. kingdom (king + dom), a inaczej w słowach prostych, takich jak finger. Rzeczownik probibition, gdy jest bezpośrednio powiązany z prohibit, wymawiany jest inaczej, niż nazwa Prohibition, odnosząca się wyłącznie do konkretnego okresu w historii Stanów Zjednoczonych i należy ją zatem traktować, jako proste słowo.

Budowa słowa często jest powiązana z zależnościami składniowymi. Przykładowo, forma staroangielskich przymiotników nie zależała wyłącznie od tego, czy stanowiły część nominalnej frazy podmiotowej, czy też dopełnieniowej (por. blind cyning, “ślepy król” i blindum cyninge, “dla/na rzecz ślepego króla” ), ale też od tego, czy w szyku poprzedzał je rodzajnik określony (por. se blinda cyning, “ślepy król” vs. tham blindan cyninge “dla/na rzecz ślepego króla”)

Ze względu na morfosyntaktyczne zależności, nie da się stworzyć aplikacji do automatycznego tłumaczenia, czy też syntezatora mowy, bez uprzedniego opisu morfologicznego słów — przykładowo, słowo read powinno być wymawiane (i tłumaczone) w inny sposób, gdy używane jest w czasie teraźniejszym i w innym, gdy w przeszłym.