Zakończenie przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych wszczętych do 30.04.2019 r.

Zaleca się, by kandydaci, których dotyczą wspomniane zasady, złożyli pracę doktorską najpóźniej na początku 2023 r. oraz przystąpili do egzaminów doktorskich, co umożliwi przeprowadzenie wymaganych czynności w przewodach doktorskich przez rady naukowe dyscyplin oraz komisje doktorskie i egzaminacyjne.

Gdyby nie udało się zakończyć przewodu doktorskiego w terminie do 31 grudnia 2023 r. o nadanie stopnia doktora można się ubiegać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). W tym celu należało będzie wszcząć nowe postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, przy czym od osób, które ukończyły ostatni rok studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim lub w czasie trwania tych studiów złożyły rozprawę doktorską, nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.