Studencka Szkoła Letnia “Edukacja szyta na miarę. Specjalne i dodatkowe potrzeby uczennic i uczniów języków obcych”

Celem tegorocznej edycji, która odbędzie się stacjonarnie w dniach 3-7.07.2023 r., jest podniesienie wiedzy i kompetencji studentek i studentów Wydziału Neofilologii w zakresie specjalnych i dodatkowych potrzeb uczniów oraz zwiększania szans edukacyjnych osób uczących się języków obcych

Język prowadzenia: polski
Data: 3-7.07.2023, godz. 9:45 – 14:45
Miejsce: Szkoła Letnia w trybie stacjonarnym (ul. Dobra 55)
Określenie nakładu pracy studentów niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia w kategoriach punktów ECTS: 3

Zgłoszenia należy nadsyłać do 18.06.2023 w postaci wypełnionego formularza rekrutacyjnego dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/zCvbtsgY7ys2eDmm8

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność prawidłowo wysłanych zgłoszeń. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 21.06.2023 r.


Uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami szeroko rozumianych specjalnych i dodatkowych potrzeb ucznia w kontekście nauczania i uczenia się języków obcych tak, aby w swojej przyszłej pracy nauczycielskiej byli w stanie trafnie odpowiedzieć na potrzeby wszystkich osób uczących się, zapewniając tym samym skuteczną i włączającą naukę języka obcego.

Szkoła letnia, w wymiarze 30h, zakłada spotkania konwersatoryjne ze specjalistami, spotkania z praktykami (nauczycielami, pedagogiem i psychologiem) oraz z osobami, które mają osobiste doświadczenie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako osoby z niepełnosprawnością czy też specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Inicjatywa adresowana jest do studentek i studentów Wydziału Neofilologii UW

realizujących ścieżkę metodyczną oraz osób zainteresowanych dydaktyką języków obcych i edukacją włączającą (inkluzywną).

 

Zakres tematyki obejmować będzie następujące zagadnienia:

  1. Potrzeby ucznia języka obcego a podejście włączające i uniwersalne

  2. Zróżnicowane podejście a indywidualizacja i personalizacja nauczania

  3. Specjalne potrzeby edukacyjne - indywidualne doświadczenia w uczeniu się w języków obcych

  4. Specyficzne trudności w uczeniu się a nauka języka obcego (dysleksja, ADHD, ASD-zespół Aspergera)

  5. Metody i podejścia w nauczaniu uczniów ze specjalnymi i dodatkowymi potrzebami

  6. Komunikacja nauczyciela języka obcego z rodzicami ucznia, pedagogiem i psychologiem szkolnym

Określenie nakładu pracy studentów niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia w kategoriach punktów ECTS: 3