Pomoce dot. prowadzenia zajęć online dla pracowników i studentów

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (CKC UW) przygotowało uproszczone procedury i materiały szkoleniowe nt. organizacji nauczania on-line na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus.