Ogłoszenie o pracy w projekcie badawczym

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatki(a) na stanowisko doktoranta / stypendysty w projekcie badawczym pt. „Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XX i XXI wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja”.

Długość trwania stypendium: 20 miesięcy

Liczba stanowisk: 1

Wysokość stypendium: 3 000 zł miesięcznie

C e l  p r o j e k t u

Celem projektu, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, są badania nad polskimi przekładami dramatów Williama Shakespeare’a w XX i XXI wieku, w tym stworzenie elektronicznego repozytorium przekładów.

Zadania badawcze obejmują:

1. weryfikację informacji o XX i XXI-wiecznych polskich przekładach Shakespeare’a i współtworzenie elektronicznego repozytorium tłumaczeń, w tym monitorowanie poprawności metadanych, kompletności zasobów, udział w testowaniu funkcjonalności repozytorium;

2. analizę literackich i teatralnych kontekstów przekładów;

3. analizę strategii przekładu;

4. weryfikację danych biograficznych polskich tłumaczy Shakespeare’a w XX i XXI wieku;

5. opis i analizę recepcji teatralnej i krytycznej XX i XXI -wiecznych przekładów Shakespeare'a.

Projekt jest realizowany pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny Cetery-Włodarczyk na Wydziale Neofilologii UW.

Wymagania

Wymagania wobec kandydatów:

- ukończone studia magisterskie z zakresu filologii angielskiej lub polskiej lub w dziedzinie związanej z tematyką projektu. Kandydatami mogą być również studenci ostatniego roku studiów II stopnia z ww. wymienionych dziedzin, którzy planują ukończyć studia w 2020 r.;

- znajomość problematyki szekspirologicznej i/lub przekładu literackiego, a zwłaszcza przekładu dramatu (np. praca magisterska, publikacje, udział w pokrewnych przedsięwzięciach lub zajęciach związanych z tematyką projektu);

- gotowość podjęcia pracy nad rozprawą doktorską powiązaną z problematyką projektu;

- płynna znajomość języka polskiego i angielskiego.

Zgłoszenia

Zgłoszenia (CV, list motywacyjny, opcjonalnie lista publikacji) należy przesyłać w formacie pdf na adres mailowy kierownika projektu ( a.cetera@uw.edu.pl) – w terminie do dnia 7 listopada 2019 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1. list(y) referencyjny;

2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U.2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Ze spełniającymi kryteria kandydatami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne, których dokładny termin i miejsce zostaną podane droga mailową. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 13 listopada 2019 r.

Kandydaci zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne proszeni są o złożenie oryginałów ww. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Anglisty UW, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, najpóźniej w dniu przystąpienia do rozmowy.

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu, prof. UW dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk (a.cetera@uw.edu.pl). Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu w sprawach harmonogramu i zadań badawczych!