Informacja dla doktorantów i promotorów dot. przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019

Przewody w starym trybie mają być dokończone wg starych przepisów i zasad. Czynności, związane z prowadzeniem przewodów, które wykonywała wcześniej Rada Naukowa IA przeprowadza obecnie Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo lub Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo.

radynaukowe.uw.edu.pl/doktorat/przewody-doktorskie-otwarte-przed-30-04-201/

  • Wskazówki dla promotorów

Promotor składa wnioski adresowane do właściwej Rady Naukowej Dyscypliny o powołanie recenzentów, zatwierdzenie dyscypliny podstawowej i dodatkowej oraz o powołanie następujących komisji do przeprowadzenia dalszych etapów przewodu:

- komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej: komisja powinna się składać z 5 do 9 osób spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego

- komisji do dopuszczenia pracy i przeprowadzenia obrony doktorskiej: 7 osób (5 osób z komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz recenzenci)

- komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w składzie: przewodniczący (to sama osoba , która przewodniczy we wszystkich pozostałych komisjach), promotor i egzaminator z dyscypliny dodatkowej. (O informacje kto jest aktualnie egzaminatorem z danego przedmiotu prosimy zwrócić się do p. Katarzyny Kłosińskiej)

Wnioski o powołanie recenzentów, w/wymienionych komisji oraz zatwierdzenie dyscypliny podstawowej i dodatkowej do właściwej RND promotor przesyła do p. Katarzyny Kłosińskiej na adres: k.klosinska@uw.edu.pl

  • Wskazówki dla doktorantów

Doktorant składa 3 egzemplarze rozprawy doktorskiej oraz jeden egzemplarz pracy na płytce CD. Nie ma określonych wymogów co do wyglądu strony tytułowej i sposobu oprawy pracy. Rozprawa powinna zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim.

Doktorant zdaje dwa egzaminy w przewodzie doktorskim – z dyscypliny podstawowej (zakres proponuje promotor, zatwierdza odpowiednia Rada Naukowa Dyscypliny) oraz z dyscypliny dodatkowej (zazwyczaj jest to filozofia, psychologia lub socjologia). Doktoranci, którzy mają dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii obcej lub lingwistyki stosowanej, lub mają certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie C1 lub wyższym, nie muszą zdawać egzaminu z języka obcego w przewodzie. Lista honorowanych certyfikatów znajduje się w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp

Doktorant składa pracę w Instytucie Anglistyki, pokój 329, u p. Katarzyny Kłosińskiej.

Tel. 22 55 31 324. Adres mailowy: k.klosinska@uw.edu.pl