prof. dr hab. Maria Dakowska


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

profesor zwyczajny

Pokój numer: 328

Telefon: +48 (22) 625 28 62

email: m.b.dakowska@uw.edu.pl

prof. dr hab. Maria Dakowska

Przebieg kariery

magister filologii angielskiej, UMCS w Lublinie, 1972

doktor nauk humanistycznych, UMCS w Lublinie, 1982

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 1996

Tytuł profesora nauk humanistycznich, 2009


Zainteresowania

  • dydaktyka języków obcych i jej podstawy naukowe
  • teorie akwizycji języka ojczystego i obcego
  • nauczanie języka angielskiego jako obcego
  • teoria i praktyka komunikacji językowej


Wybrane publikacje

Książki

Dakowska, M. (2015). In Search of Processes of Language Use in Foreign Language Didactics. . Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften.

Dakowska, M. (2014). O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. (Warszawa. wyd.). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Dakowska, M. , Grucza, S. i Olpińska-Szkiełko, M. (Red.). (2014). Edukacja dwujęzyczna. Przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Teraźniejszość i przy-szłość. (2. wyd.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKL@.

Dakowska, M. , Grucza, S. i Olpińska-Szkiełko, M. (Red.). (2014). Edukacja dwujęzyczna. Przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Teraźniejszość i przy-szłość. . Wydawnictwo Naukowe IKL@.

Banasiak, I. i Dakowska, M. (Red.). (2012). Foreign Language Didactics and Its Application in the Educational setting. . Warszawa: SWSPiZ.

Rozdziały

Dakowska, M. (2017). How to Deal with Applications in Foreign Language Learning and Teaching (FLLT). W: A. Mystkowska-Wiertelak i M. Pawlak (Red.). Challenges of Second and Foreign Language Education in a Globalized World. Studies in Honor of Krystyna Droździał-Szelest. (s. 17-33). Cham: Springer.

Dakowska, M. (2016). Authenticity, Authentic Texts and TEFL. A Psycholinguistic Perspective. W: D. Gałajda , M. PAWLAK i P. Zakrajewski (Red.). Researching Second Language Learning and Teaching from a Psycholinguistic Perspective. Studies in Honour of Danuta Gabryś-Barker. (s. 183-200). Basel: Springer.

Dakowska, M. (2016). Principles of Task Design in Reading for Polish Learners of English as a Foreign Language. W: H. Chodkiewicz , M. Krzemińska-Adamek i P. Steinbrich (Red.). Working with Text and Around Text in Foreign Language Environment. (s. 3-24). Switzerland: Springer.

Dakowska, M. (2014). Are the only things that count the things that can be counted? On modeling as a cognitive tool in the field of foreign language learning and teaching. W: D. Gabryś-Barker (Red.). Studying Second Language Acquisition from a Qualitative Perspective. (s. 17-34). New York: Springer International Publishing.

Dakowska, M. (2014). Why does CLIL work? A Psycholinguistic Perspective. W: L. Bertelle i M. Olpińska-Szkiełko (Red.). Zweisprachigkeit und bilingualer Unterricht. (s. 47-65). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.

Dakowska, M. (2014). Evolution in understanding the notion of language as skill in foreign language didactics. W: H. Chodkiewicz i M. Trepczyńska (Red.). Language Skills. Traditions, Transitions and Ways Forward. (s. 2-17). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Dakowska, M. (2013). Foreign Language Didactics Encounters Cognitive Science. W: K. Droździał-Szelest i M. Pawlak (Red.). Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives on Second Language Learning and Teaching. Studies in Honour of Waldemar Marton. (s. 3-26). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag .

Dakowska, M. (2013). Foreign Language Didactics as a Human Science. W: D. Gabryś-Barker , E. Piechurska-Kuciel i J. Zybert (Red.). Investigations in Teaching and Learning Languages. Studies in Honour of Hanna Komorowska. (s. 3-26). Heidelberg: Springer International Publishing.

Artykuł

Dakowska, M. (2018). Professor Grucza as the founder of glottodidactics. Kwartalnik Neofilologiczny, 45, (s. 655-658).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN