prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska


Zakład Literatury Brytyjskiej

profesor zwyczajny

Dyrektor Instytutu Anglistyki

Pokój numer: 334

Telefon: +48 (22) 6252862

email: dyrekcja.angli@uw.edu.pl

  Dyżur: Semestr Lato 2019/2020
wtorek - 13.30-15.30
środa - 15.30-17.00 (z pierszeństwem dla studentów)
czwartek - 14.00-15.30 (wyłącznie po wcześniejszym potwierdzeniu)
prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska

Przebieg kariery

Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański, 1995.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2003.

Tytuł profesora, 2013.


Wybrane publikacje

Książki

Grzegorzewska, M. (2018). Teologie Szekspira. . Tyniec: Homini.

Grzegorzewska, M. (2016). Światłocienie. Osiem odsłon Słowa w literaturze brytyjskiej od Hopkinsa do Hughesa. . Kraków: Homini.

Grzegorzewska, M. (2016). George Herbert and Post-phenomenology. A Gift for Our Times. . Frankfurt am Mein: Peter Lang.

Rozdziały

Grzegorzewska, M. (2017). O prochu obdarzonym językiem. W: D. Czaja i P. Próchniak (Red.). Gramatyka Tworzenia. (s. ). Lublin: .

Grzegorzewska, M. (2017). Jądro ciemności jako dziennik choroby na śmierć. W: P. Panas (Red.). Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu. Eseje o twórczości Josepha Conrada. (s. 245-262). Warszawa: NCK.

Grzegorzewska, M. (2017). Strange, Wonderful or Prodigal Tom O’Bedlam? The Word of God and Shakespeare’s Holy Fool. W: M. Pypeć , A. Kędra-Kardela i A. Kędzierska (Red.). Studies in English Literature and Culture. Festschrift in Honour of Professor Grażyna Bystydzieńska. (s. 67-80). Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Grzegorzewska, M. (2016). Reading in the Dark. Some Remarks on William Wordsworth’s Invocation to the Wisdom and Spirit of the Universe and the Memory of the Fall. W: P. Bogalecki , Z. Kadłubek , A. Mitek-Dziemba i K. Pospiszil (Red.). Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. (s. 401-418). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Grzegorzewska, M. (2015). Lady Macbeth: The Viscera of Conscience. W: . Nun i J. Stewart (Red.). Kierkegaard’s Literary Figures and Motifs, Tome II: Gulliver to Zerlina. (s. ). Farnham: Ashgate Publishing.

Grzegorzewska, M. (2015). Stwórcza Mądrość w poemacie epickim Johna Miltona Raj utracony. W: (Red.). Figury i znaczenia mądrości. Studium interdyscyplinarne. (s. 103-120). : .

Grzegorzewska, M. (2014). ‘Pictures like a summer’s cloud.’ The Phenomenology of the Visual in William Shakespeare’s Plays and on the Stage of Contemporary Theatre. W: M. Irimia i A. Paris (Red.). Literature and the Long Modernity. (s. 57-72). Amsterdam: Rodopi.

Grzegorzewska, M. (2014). Spojrzyj z ukosa, czyli anamorfozy Hamleta. W: K. Kujawińska-Courtney i M. Sosnowska (Red.). Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin. (s. 23-34). Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Grzegorzewska, M. (2014). O tym, dlaczego Jan Kott nie polubił szekspirowskich krasnoludków, z czego uszyte są kaftaniki elfów i czemu elfy usługiwały tkaczowi. W: T. Budrewicz i J. Majchrzyk-Mikuła (Red.). Ludzie i krasnoludki – powinowactwa z wyboru. (s. 111-122). Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Grzegorzewska, M. (2014). On the Verge of the (In)visible. The Poetry of Gerard Manley Hopkins. W: S. Masłoń i A. Pantuchowicz (Red.). Affinities. Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał. (s. 129-138). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Grzegorzewska, M. (2013). English Rose(s) in the Gardens of Early Modern Scottish Poetry. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Scotland in Europe / Europe in Scotland: Links – Dialogues - Analogies. (s. 197-203). Warszawa: Semper.

Grzegorzewska, M. (2013). Measure for Measure: A Requiem for Humanity. W: A. Cetera-Włodarczyk (Red.). Szekspiromania. Księga dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego. (s. ). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grzegorzewska, M. (2013). The War of ‘Nothings’ in The Tragedy of King Lear. W: C. Dente i . Soncini (Red.). Shakespeare and Conflict: A European Perspective. (s. ). New York: Palgrave .

Grzegorzewska, M. (2013). I See a Voice. W: J. Fabiszak , E. Urbaniak-Rybicka i B. Wolski (Red.). Crossroads in Literature and Culture. (s. ). Berlin Heidelberg: Springer.

Artykuły

Grzegorzewska, M. (2017). Bezzseność poety. PRZEGLĄD POLITYCZNY, (s. 56-60).

Grzegorzewska, M. (2016). Co zostaje z Szekspira?. Teatr, 5, (s. 36-39).

Grzegorzewska, M. (2013). Pamięć eposu [Recenzja polskiego wydania książki: Walki bóstw i mężów]. NOWE KSIĄŻKI, (s. 46-47).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu Renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jej praca doktorska poświęcona była związkom literatury renesansowej z kartografią tego okresu; opisywała w niej powstanie współczesnej “kultury mapy”, która określa nasze sposoby porządkowania i przekazywania wiedzy przez “wyznaczanie granic”, “określanie pól” i precyzyjne wyznaczanie systemu odniesień. W rozprawie habilitacyjnej The Medicine of Cherries. Renaissance Theories of Poetry (2003) opisywała spory wokół roli poezji w państwie protestanckim. Jest autorką trzech książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006), Kamienny ołtarz (2007) oraz Trop innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011). Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) oraz licznych artykułów poświęconych związkom literatury z filozofią i teologią w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne (m. in.: Kultura Renesansu, Poeci Metafizyczni, Księgi Emblematów) oraz seminaria magisterskie. Wygłaszała wykłady dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz Akademii Ruchu Teatralnego w Gardzienicach.