prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska


Zakład Literatury Brytyjskiej

profesor zwyczajny

Pokój numer: 334

Telefon: +48 (22) 6252862

email: malgorzatagrzegorzewska@onet.eu

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska

Przebieg kariery

Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański, 1995.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2003.

Tytuł profesora, 2013.


Wybrane publikacje

Książki

Grzegorzewska, M. (2018). Teologie Szekspira. . Tyniec: Homini.

Grzegorzewska, M. (2016). Światłocienie. Osiem odsłon Słowa w literaturze brytyjskiej od Hopkinsa do Hughesa. . Kraków: Homini.

Grzegorzewska, M. (2016). George Herbert and Post-phenomenology. A Gift for Our Times. . Frankfurt am Mein: Peter Lang.

Rozdziały

Grzegorzewska, M. (2017). O prochu obdarzonym językiem. W: D. Czaja i P. Próchniak (Red.). Gramatyka Tworzenia. (s. ). Lublin: .

Grzegorzewska, M. (2017). Jądro ciemności jako dziennik choroby na śmierć. W: P. Panas (Red.). Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu. Eseje o twórczości Josepha Conrada. (s. 245-262). Warszawa: NCK.

Grzegorzewska, M. (2017). Strange, Wonderful or Prodigal Tom O’Bedlam? The Word of God and Shakespeare’s Holy Fool. W: M. Pypeć , A. Kędra-Kardela i A. Kędzierska (Red.). Studies in English Literature and Culture. Festschrift in Honour of Professor Grażyna Bystydzieńska. (s. 67-80). Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Grzegorzewska, M. (2016). Reading in the Dark. Some Remarks on William Wordsworth’s Invocation to the Wisdom and Spirit of the Universe and the Memory of the Fall. W: P. Bogalecki , Z. Kadłubek , A. Mitek-Dziemba i K. Pospiszil (Red.). Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. (s. 401-418). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Grzegorzewska, M. (2015). Lady Macbeth: The Viscera of Conscience. W: . Nun i J. Stewart (Red.). Kierkegaard’s Literary Figures and Motifs, Tome II: Gulliver to Zerlina. (s. ). Farnham: Ashgate Publishing.

Grzegorzewska, M. (2015). Stwórcza Mądrość w poemacie epickim Johna Miltona Raj utracony. W: (Red.). Figury i znaczenia mądrości. Studium interdyscyplinarne. (s. 103-120). : .

Grzegorzewska, M. (2014). ‘Pictures like a summer’s cloud.’ The Phenomenology of the Visual in William Shakespeare’s Plays and on the Stage of Contemporary Theatre. W: M. Irimia i A. Paris (Red.). Literature and the Long Modernity. (s. 57-72). Amsterdam: Rodopi.

Grzegorzewska, M. (2014). Spojrzyj z ukosa, czyli anamorfozy Hamleta. W: K. Kujawińska-Courtney i M. Sosnowska (Red.). Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin. (s. 23-34). Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Grzegorzewska, M. (2014). O tym, dlaczego Jan Kott nie polubił szekspirowskich krasnoludków, z czego uszyte są kaftaniki elfów i czemu elfy usługiwały tkaczowi. W: T. Budrewicz i J. Majchrzyk-Mikuła (Red.). Ludzie i krasnoludki – powinowactwa z wyboru. (s. 111-122). Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Grzegorzewska, M. (2014). On the Verge of the (In)visible. The Poetry of Gerard Manley Hopkins. W: S. Masłoń i A. Pantuchowicz (Red.). Affinities. Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał. (s. 129-138). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Grzegorzewska, M. (2013). English Rose(s) in the Gardens of Early Modern Scottish Poetry. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Scotland in Europe / Europe in Scotland: Links – Dialogues - Analogies. (s. 197-203). Warszawa: Semper.

Grzegorzewska, M. (2013). Measure for Measure: A Requiem for Humanity. W: A. Cetera-Włodarczyk (Red.). Szekspiromania. Księga dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego. (s. ). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grzegorzewska, M. (2013). The War of ‘Nothings’ in The Tragedy of King Lear. W: C. Dente i . Soncini (Red.). Shakespeare and Conflict: A European Perspective. (s. ). New York: Palgrave .

Grzegorzewska, M. (2013). I See a Voice. W: J. Fabiszak , E. Urbaniak-Rybicka i B. Wolski (Red.). Crossroads in Literature and Culture. (s. ). Berlin Heidelberg: Springer.

Artykuły

Grzegorzewska, M. (2017). Bezzseność poety. PRZEGLĄD POLITYCZNY, (s. 56-60).

Grzegorzewska, M. (2016). Co zostaje z Szekspira?. Teatr, 5, (s. 36-39).

Grzegorzewska, M. (2013). Pamięć eposu [Recenzja polskiego wydania książki: Walki bóstw i mężów]. NOWE KSIĄŻKI, (s. 46-47).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu Renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jej praca doktorska poświęcona była związkom literatury renesansowej z kartografią tego okresu; opisywała w niej powstanie współczesnej “kultury mapy”, która określa nasze sposoby porządkowania i przekazywania wiedzy przez “wyznaczanie granic”, “określanie pól” i precyzyjne wyznaczanie systemu odniesień. W rozprawie habilitacyjnej The Medicine of Cherries. Renaissance Theories of Poetry (2003) opisywała spory wokół roli poezji w państwie protestanckim. Jest autorką trzech książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006), Kamienny ołtarz (2007) oraz Trop innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011). Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) oraz licznych artykułów poświęconych związkom literatury z filozofią i teologią w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne (m. in.: Kultura Renesansu, Poeci Metafizyczni, Księgi Emblematów) oraz seminaria magisterskie. Wygłaszała wykłady dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz Akademii Ruchu Teatralnego w Gardzienicach.