Badania naukowe z zakresu kulturoznawstwa w Instytucie Anglistyki

Studia kulturowe stawiają sobie za cel zrozumienie kultury i wszelkich elementów, które ją tworzą. Dyscyplina ta analizuje zarówno kontekst historyczny, społeczny czy polityczny, w jakim kultura istnieje, jak i wpływające na nią czynniki, oraz rozmaite teksty, z jakich się składa i jakie w niej występują.

W ramach tej dziedziny „tekstem” jest nie tylko pisany dokument, ale wszelkie aspekty kultury niosące treść, takie jak film, fotografia, moda, pożywienie, zachowania, rytuały,  przestrzeń, w jakiej żyjemy i to, jak ją organizujemy.

Jednak nie jest to jedyne podejście w ramach studiów kulturowych. Są one dziedziną interdyscyplinarną, która łączy szereg różnych podejść po to, aby dojść do jak najpełniejszego zrozumienia kultury w jej pełnym wymiarze: zarówno w odniesieniu do życia codziennego, kultury popularnej, jak i kultury wyższej.  Badacze często korzystają z bardzo szerokiego wachlarza różnych metod i podejść, takich jak teoria literatury, socjologia, historia, antropologia kultury, medioznawstwo, czy filmoznawstwo.

Studia nad kulturą miejską  zajmują się obszarami kulturowymi o wysokiej koncentracji zabudowy, infrastruktury i dużej gęstości zaludnienia. Skupiają się na rozwoju osiedli ludzkich, planowaniu miasta, procesach urbanistycznych. Oprócz samego rozrostu miast, proces urbanizacji, czyli przekształcania społeczeństwa z zasadniczo wiejskiego w głównie miejskie i wiążący się z powstaniem wielkich ośrodków ery przemysłowej, oznacza również wielopoziomową zmianę w myśleniu ekonomicznym, społecznym i politycznym. Interesując się współzależnością różnych czynników w przestrzeni, studia nad kulturą miejską starają się wyjaśnić znaczenie uwarunkowań lokalnych oraz globalnych, ludzkich oraz środowiskowych w dokonujących się zmianach.

Ważnym elementem studiów nad kulturą miejską są kwestie związane z polityką przestrzenną, planowaniem i rewitalizacją miast, jak i refleksją nad procesami atomizacji społeczeństwa w mieście ery przemysłowej oraz oddolnymi formami rekonstrukcji więzi wspólnotowych w mieście ery post-industrialnej.

Studia nad etnicznością, rasą, oraz gender są interdyscyplinarnymi podejściami, które badają problemy związane z płcią, rasą i etnicznością.

Studia gender zajmują się płcią jako zjawiskiem konstruowanym kulturowo. Zauważając głębokie różnice między tym jak pozornie naturalne kategorie męskości i kobiecości są konstruowane w rozmaitych kulturach (np. rdzenno amerykański Winkte/Berdache), studia analizują rozmaite procesy związane z powstawaniem i ewolucją odbioru płci przez kulturę. Szczególną poddziedziną studiów gender są badania nad nierównościami społeczno-prawnymi, jakie spotykają osoby, które wyłamują się z normatywnych modeli zachowań. Do zainteresowań studiów gender należą takie tematy, jak kobieta w purytańskiej Ameryce, walka kobiet o czynne prawo wyborcze, kulturowe obrazy mężczyzn na początku XX wieku, czy różnice między modą damską i męską.

Podobnie jak w przypadku płci, nie ma uniwersalnego podejścia do  kwestii rasy. W różnych kulturach rozmaite rasy mogą być postrzegane odmiennie, a ta sama osoba może być w różnych kulturach uznana za przynależącą do innej rasy. Studia nad rasą są szczególnie zainteresowane takimi problemami jak dyskryminacja rasowa, rasa jako wyznacznik odmienności, czy też czynniki wpływające na dane postrzeganie rasy. Ponadto dziedzina ta bada relacje między rasą a etnicznością.

Studia nad etnicznością zajmują się relacjami międzykulturowymi, jak również dialogiem między tekstami i kontekstami kultury angloamerykańskiej oraz innych kultur w ramach kultury  amerykańskiej (Afro-Amerykanów, Rdzennych Amerykanów, Amerykanów polskiego czy żydowskiego pochodzenia), jak i brytyjskiej (Brytyjczycy wywodzący się z subkontynentu lub rejonu afro-karaibskiego).

Przykładowo, kultura amerykańska nie jest już definiowana w ramach granic państwa narodowego. Sama kultura Stanów Zjednoczonych, rozwijając się w rezultacie międzykulturowej transformacji kultur europejskich oraz z innych kontynentów, stała się sama w sobie ucieleśnieniem idei Ameryki. Studia nad etnicznością są reprezentowane w Zakładzie Kultury m.in. przez badania nad kulturą różnych grup etnicznych w USA i Wielkiej Brytanii.

Historia społeczna umożliwia zajmowanie się tematami w mniejszym stopniu wchodzącymi w pole zainteresowania dziedzin historii tradycyjnej. W odróżnieniu od niej, nie ogranicza się tylko do stwierdzenia faktów historycznych, lecz poszukuje w źródłach historycznych prawidłowości społecznych i kulturowych, które pozwalają prześledzić rozwój ludzkich postaw i zachowań.

Historia kultury łączy antropologię i historię w celu prowadzenia badań nad tradycjami oraz interpretacji kulturowej doświadczeń historycznych w kontekście ich środowisk społecznych, religijnych czy politycznych. Podejście to pozwala na zajęcie się również takimi kwestiami jak sztuka, ideologia, technika, obyczaje. Ponadto porusza kwestie dziejów mentalności, czyli kultury intelektualnej, oraz ewolucji kulturowej w relacjach międzyludzkich. Historia kultury skupia się najczęściej na zachowaniach  mieszczących się poza zasięgiem tradycyjnej kultury elit, takich jak karnawały, festiwale, rytuały publiczne, opowieści, epopeje, czy inne formy ekspresji funkcjonujących w społeczności wierzeń i przekonań.

Badacze reprezentujący to podejście zajmują się również światopoglądem z takimi jego aspektami, jak postrzeganie jednostki samej przez siebie w grupie i w świecie, kulturowe podejście do przestrzeni poprzez jej postrzeganie i kształtowanie (geografia kulturowa, studia nad kulturą miejską), kulturowa percepcja czasu, jak i rozmaitymi wymiarami kultury i jej wartościami.

Historia sztuki obszarów anglojęzycznych z elementami teorii sztuki analizuje rozwój sztuki na przestrzeni ostatnich dziesięciu wieków; zajmuje się szczegółową analizą sztuki konkretnych epok historycznych, bądź też poszczególnych typów ekspresji artystycznej, takich jak moda, architektura, rzeźba i wystrój wnętrz.  W ujęciu kulturoznawczym historia sztuki szczególnie uwzględnia kontekst społeczny i polityczny, w tym kategorie rasy, klasy oraz gender, kluczowe dla rozumienia kultury współczesnej. Pierwszoplanowe znaczenie ma ukazanie sztuki jako jednego z elementów szeroko pojmowanej kultury, istotnie powiązanego z pozostałymi i podlegającego tym samym przemianom. Ekspresja artystyczna uwidoczniona zarówno w tzw. sztuce wysokiej, jak i popularnej, nie pojawia się bowiem w społecznej próżni, ale powstaje jako świadectwo problemów, aspiracji i przemyśleń właściwych dla swoich czasów.

Antropologia kultury jest jednym z podejść reprezentowanych w studiach kulturowych. Badacze skupiają się na takich aspektach ludzkiej egzystencji, jak rodzina, komunikacja, kultura materialna, kulturowa konstrukcja pojęcia ciała, religia, kultura symboliczna, sztuka i kultura popularna.

Geografia kulturowa  to badanie wytworów i norm kulturowych oraz ich zróżnicowania w zależności od miejsc ich powstania. Skupia się na opisie i analizie sposobów, w jakie język, religia, ekonomia, polityka, oraz inne zjawiska kulturowe różnią się w zależności od miejsca. Przykładami może tu być podział na Północ/Południe występujący na przykład w Anglii czy Stanach Zjednoczonych.

Kultura kulinarna (Culinary Culture) jako dyscyplina bada powiązania między tożsamością kulturową a różnorodnością w kulturze pożywienia z perspektywy artystycznej, historycznej czy socjologicznej, wychodząc z założenia, iż przemiany praktyk żywieniowych odzwierciedlają prawidłowości społeczne, polityczne i gospodarcze.