Psycholingwistyka i warsztat nauczyciela języka angielskiego

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przeze mnie w Instytucie Anglistyki adresowane są do potencjalnych nauczycieli języka angielskiego jako obcego. Są to trzy typy i prowadzone są po angielsku: a) wykład na temat psycholingwistycznych podstaw dydaktyki języków obcych, b) trzy kursy dotyczące kluczowych kwestii warsztatu nauczyciela języka angielskiego z podbudową wiedzy fachowej z dziedziny dydaktyki języka angielskiego, oraz c) seminarium magisterskie prowadzące do uzyskania stopnia magistra.

Wykład na temat psycholingwistycznych podstaw dydaktyki języków obcych dotyczy zagadnień z zakresu przyswajania języka ojczystego, bilingwizmu, badań nad akwizycją języka drugiego oraz opanowania czterech sprawności językowych w odniesieniu do języka angielskiego jako obcego. Ma on na celu prezentację głównych zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczania języka angielskiego w warunkach szkolnych i lepsze zrozumienie przez studentów rzeczywistych procesów poznawczych zachodzących w klasie językowej.

Prowadzone przeze mnie obecnie kursy nauczycielskie koncentrują się na bardziej szczegółowych zagadnieniach, takich jak po pierwsze psychologia komunikacji, jej struktura, przebieg i różnorodne odmiany w kontekście mono- i interkulturowym. Drugi kurs prezentuje współczesne kierunki w nauczaniu języka angielskiego jako obcego, takie jak autonomia ucznia, strategie motywacyjne, strategie przyswajania i nauczania języka, materiały autentyczne, nauczanie przez treść, słownictwo – jego akwizycja i przyswajanie i wreszcie tzw. form-focused instruction. Kurs dotyczący projektowania zadań w nauczaniu czterech sprawności językowych oparty jest o podręcznik mojego autorstwa i daje studentom możliwość praktycznego wykazania się własną wiedza fachową z dziedziny dydaktyki językowej oraz predyspozycjami do twórczego rozwiązywania problemów. W trakcie zajęć studenci omawiają przeczytane lektury, przygotowują prezentacje, piszą prace semestralne, a także projektują własne materiały/zadania do nauki języka angielskiego. Najważniejszą zasadą w trakcie tych zajęć jest odwoływanie się do dostępnej nam wiedzy fachowej z zakresu przyswajania i nauczania języka angielskiego, stawianie pytań „dlaczego”, poszukiwanie uzasadnień dla działań nauczyciela oraz racjonalne wybory strategii nauczania.