Program kształcenia nauczycieli w Instytucie Anglistyki UW zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. 

 

Studia II stopnia

Kształcenie na studiach drugiego stopnia przygotowuje do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek (z wyłączeniem szkół i placówek specjalnych). Aby uzyskać uprawnienia nauczycielskie do nauczania w szkołach średnich absolwent studiów drugiego stopnia, który zrealizował Moduły 1-3 powinien zrealizować Moduł 4  „Przygotowanie do nauczania na kolejnym etapie edukacyjnym”.

W wyjątkowych wypadkach realizację ścieżki nauczycielskiej można też rozpocząć na studiach drugiego stopnia. Jest to zawsze zależne od indywidualnej decyzji Dyrektora ds. Studenckich i jest to opcja dodatkowo płatna. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, a nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego realizuje wtedy Moduł 2, 3 i 4 w zakresie zapewniającym przygotowanie do nauczania na odpowiednich etapach edukacyjnych. Realizacja Modułów 2 i 3 na studiach II stopnia prowadzi do uzyskania takich samych efektów kształcenia jak na studiach I stopnia. Realizacja Modułu 4 prowadzi do przygotowania do nauczania na kolejnych etapach edukacyjnych.  

Moduły

 

Semestr

Liczba godzin

Liczba ECTS

Student uzyskuje przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) zgodnie z opisem efektów kształcenia dla realizowanego  kierunku studiów filologia angielska. Liczba semestrów, godzin, ECTS są odpowiednie dla programu studiów na kierunku filologia angielska.

Moduł 4 

 

Przygotowanie do nauczania na kolejnym etapie edukacyjnym 

1. Dydaktyka przedmiotu na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych

I-III

60

12

 

2 kursy o charakterze psycholingwistycznym lub psychopedagogicznym do wyboru

 

         2 x 30

8+4

2. Praktyka

II-IV

60

Wykaz kursów do wyboru dla Modułu 4

Nr kursu

Nazwa kursu

181***

Wpływ języka ojczystego na przyswajanie drugiego języka

183***

Różnice indywidualne w przyswajaniu drugiego języka i uczeniu się języka obcego

187***

Psychologia komunikacji

1900

Dobór i tworzenie materiałów dydaktycznych

190***

Metody i techniki w nauczaniu języka obcego. Rozwijanie sprawności językowych

195***

Problemy konstrukcji programów nauczania i planowania kursu języka obcego

1901***

Analiza podręczników

1905***

Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka angielskiego

1906***

Wyzwania w pracy nauczyciela języka angielskiego

287

Przyswajanie systemów języka z punktu widzenia pedagogiki i psychologii

295

Interakcje w klasie na lekcji języka obcego

296***

Nauczanie języka i kultury w dobie globalizacji

2600

Elementy językoznawstwa teoretycznego w konstruowaniu gramatyki pedagogicznej

2658

Aspekty formalne i funkcjonalne języka w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo językowym

2900

Nowe trendy w nauczaniu języka obcego

2902

Projektowanie zadań w nauczaniu języka obcego /rozwijanie sprawności językowej/

2904

Metody badań w komunikacji międzykulturowej

*** jeżeli został wybrany w Module 2 lub 3, nie może być wybrany w Module 4