Praktyki pedagogiczne I stopień

Praktyki pedagogiczne organizowane są w różnych typach szkół i placówek, a obowiązkowo w tych, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

Dokument „Założenia programowe i organizacyjne praktyk” do pobrania.

Co powinien zrobić student?

 

Celem praktyk pedagogicznych jest w szczególności:

 • poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, a w szczególności tych, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie;
 • nabycie umiejętności planowania prowadzenia i dokumentowania zajęć;
 • nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania;
 • nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów;
 • nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r co najmniej 40% czasu praktyk powinno być realizowanych podczas ostatniego roku kształcenia nauczycielskiego. Zajęcia prowadzone przez studenta powinny stanowić co najmniej 30% czasu przeznaczonego w programie studiów na praktyki pedagogiczne. W trakcie praktyk pedagogicznych co najmniej 30 godzin zajęć powinno być realizowanych w powiązaniu z kształceniem w zakresie psychologii i pedagogiki.

Udział studenta w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany. Praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii Nauczyciela - Opiekuna praktyk w szkole.

Organizacja praktyk

 • Praktyki są integralną częścią procesu kształcenia nauczycieli i są obowiązkowe dla studentów ubiegających się o uzyskanie uprawnień nauczycielskich.
 • Praktyki pedagogiczne odbywają się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy szkołą przyjmującą studenta na praktyki a Instytutem Anglistyki UW oraz na podstawie skierowania wystawionego studentom przez Opiekuna Praktyk i potwierdzenia przyjęcia na praktyki. Wyboru szkoły dokonuje student indywidualnie.
 • Nadzór formalny nad przebiegiem i organizacją praktyk sprawuje Opiekun Praktyk w IA UW.
 • Bezpośrednim przełożonym studenta praktykanta w trakcie odbywania praktyk jest Nauczyciel-Opiekun z ramienia szkoły, w której student odbywa praktyki, wyznaczony przez dyrektora szkoły. Nauczycielem-Opiekunem z ramienia szkoły może zostać nauczyciel, który posiada studia magisterskie kierunkowe, pracuje na pełnym etacie i jest nauczycielem dyplomowanych lub mianowanym.

 

Praktyki pedagogiczne na studiach I stopnia

W Instytucie Anglistyki UW studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia pragnący uzyskać uprawnienia nauczycielskie są zobowiązani do odbycia minimum 150 godzin praktyk.

Praktyki są realizowane we wszystkich typach placówek, do pracy w których absolwenci Instytutu Anglistyki UW uzyskują kwalifikacje tzn. w szkołach podstawowych (i ewentualnie w przedszkolach, choć zachęcamy do odbycia praktyk w szkole ze względu na większą różnorodność zajęć i grup wiekowych dzieci). Miejscem praktyki nie może być prywatna szkoła językowa. Praktyki można odbywać w jednej lub maksymalnie dwóch placówkach.

Praktyki pedagogiczne obowiązujące studentów Instytutu Anglistyki UW studiów I-go stopnia ubiegających się o uzyskanie uprawnień nauczycielskich dzielą się na:

a) praktyki pedagogiczno-obserwacyjne (IV semestr studiów – rozliczane do końca II roku studiów).

 • 30 godzin lekcyjnych hospitacji o charakterze pedagogicznym (obserwacje o charakterze pedagogicznym, psychologicznym i filologicznym).

b) praktyki metodyczno-obserwacyjne (IV-VI semestr studiów – rozliczane do końca III roku studiów).

 • 90 godzin lekcyjnych hospitacji (obserwacje o charakterze filologicznym).
 • 30 godzin lekcyjnych przeprowadzonych zajęć.

 

Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany:

Wybrać miejsce praktyki czyli skontaktować się ze szkołą, w której zamierza odbyć praktyki i uzyskać jej wstępną akceptację.

Zarejestrować się w bazie u Opiekuna Praktyk (konieczne do rozliczenia finansowego praktyk w Rektoracie UW). W tym celu należy wysłać na adres z.mozejko@uw.edu.pl informacje o szkole i Nauczycielu - Opiekunie w tabeli do wypełnienia.

Wydrukować:

Odebrać od Opiekuna Praktyk dokumenty ZUS dla Nauczyciela Opiekuna w danej szkole.

Uzyskać podpis Opiekuna Praktyk pod Skierowaniem (dr hab. Zbigniew P. Możejko) oraz pieczęć IA UWw Sekretariacie ds. Spraw Studenckich.

Prawidłowo i wyczerpująco wypełnione arkusze ankiet hospitacyjnych oraz Dziennik Praktyk stanowią zasadniczą część dokumentacji, koniecznej do uzyskania zaliczenia praktyki.


Sposób zaliczenia praktyk

ABY ZALICZYĆ PRAKTYKI NA STUDIACH I STOPNIA NALEŻY:

Odbyć wymagane minimum godzin hospitacji na II i na III roku potwierdzone przez Nauczyciela Opiekuna w szkole (stosowny zapis w "Dzienniku Praktyk", czytelny podpis Nauczyciela-Opiekuna oraz pieczęć szkoły i podpis);

Do końca II roku studiów (czerwiec lub wrzesień) oddać Opiekunowi Praktyk w IA do sprawdzenia Dziennik Praktyk:

 • karty tygodniowe dot. co najmniej 30 godzin praktyk,
 • sprawozdanie po II roku (z uwagami opiekuna),
 • wypełnione arkusze hospitacyjne (obserwacje pedagogiczne).

Do końca III roku studiów (UWAGA: do połowy maja ze względu na rozliczenie przed egzaminem licencjackim!!!) oddać do sprawdzenia Opiekunowi Praktyk w IA:

 • całość wypełnionego Dziennika Praktyk (karty tygodniowe, sprawozdanie po II i III roku, uwagi opiekuna)
 • wypełnione arkusze hospitacyjne (obserwacje filologiczne i sprawdzone wcześniej obserwacje pedagogiczne)
 • dokumenty wypełnione przez Nauczyciela Opiekuna
  • umowa (UWAGA: oryginał + kopia ksero)
  • rachunek  (UWAGA: oryginał + kopia ksero)
  • dwa druki ZUS

W wyznaczonym terminie odbyć z Opiekunem Praktyk rozmowę podsumowującej cały tok praktyki i sprawdzającej nabyte informacje i doświadczenia zawodowe oraz uzyskać od Opiekuna Praktyk wpis w "Dzienniku Praktyk", zaliczający praktykę.

Zwracamy uwagę, że Opiekun Praktyk potrzebuje kilku dni na sprawdzenie dokumentacji, dlatego poza absolutnie wyjątkowymi sytuacjami rozliczenie praktyk nie następuje w dniu złożenia dokumentów.

Wzory wypełniania druków

Przykłady prawidłowego wypełnienia druków i umów nauczycielskich znajdują się poniżej: