Program kształcenia nauczycieli w Instytucie Anglistyki UW zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. 

 

Studia I stopnia

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Moduł 1 „Przygotowanie w zakresie merytorycznym” to program ogólnoakademicki, który student realizuje w latach I-III  (całość kształcenia na kierunku filologia angielska niezależnie od wyboru ścieżki nauczycielskiej).

Moduły przygotowujące do zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych to:

Moduł 2 „Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym” oraz

Moduł 3 „Przygotowanie w zakresie dydaktycznym” 

Moduły

 

Semestr

Liczba godzin

Liczba ECTS

Moduł 1

Przygotowanie w zakresie merytorycznym 

Student uzyskuje przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) zgodnie z opisem efektów kształcenia dla realizowanego  kierunku studiów filologia angielska. Liczba semestrów, godzin, ECTS są odpowiednie dla programu studiów na kierunku filologia angielska.

Moduł 2

 

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 

III-IV

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 

- Wykład Psychologia

- Wykład Psychopedagogiczne podstawy kształcenia językowego

- Wykład Psycholingwistyczne podstawy kształcenia językowego

III

III

 

IV

30

30

 

30

 

2. Przygotowanie  psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych  

IV

60

- Wykład Pedagogika wczesnoszkolna i psychologia rozwojowa dziecka

- 1 kurs do wyboru (o  charakterze psycholingwistycznym lub psychopedagogicznym)

III lub IV

 

IV-VI

30

 

30

 

4

3. Praktyka o charakterze pedagogiczno-obserwacyjnym 

 

IV

 

30

Moduł 3 

 

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym 

 

1. Podstawy dydaktyki

IV

30

 

 

       16 

- Kurso-wykład Wstęp do metodyki  

IV

30

4

2. Dydaktyka przedmiotu na danym etapie edukacyjnym 

V - VI

90

- 3 kursy o charakterze metodycznym do wyboru przez studenta

V - VI

3 x 30

3x4

3. Praktyka

IV- VI

120

Realizacja Modułów 2 i 3 powinna trwać łącznie nie mniej niż 3 semestry, z zachowaniem kolejności realizacji Modułów.

Moduł 2 jest częściowo realizowany przez kadrę spoza Wydziału (Wykład Psychologia). Pozostałe zajęcia realizowane są przez kadrę Instytutu Anglistyki UW.

Wykaz kursów do wyboru dla Modułu 2

Nr kursu

Nazwa kursu

181*

Wpływ języka ojczystego na przyswajanie drugiego języka

182

Podstawowe pojęcia w nauce i przyswajaniu języka drugiego

183*

Różnice indywidualne w przyswajaniu drugiego języka i uczeniu się języka obcego

187*

Psychologia komunikacji

1906*

Wyzwania w pracy nauczyciela języka angielskiego

2905

Rozwój człowieka w ciągu życia: podstawy psychologiczne i pedagogiczne implikacje

* jeżeli wybrany jest w Module 2, nie może być wybrany w Module 4

Wykaz kursów do wyboru dla Modułu 3

Nr kursu

Nazwa kursu

1903**

Wstęp do metodyki nauczania języka obcego

190*

Metody i techniki w nauczaniu języka obcego. Rozwijanie sprawności językowych

195*

Problemy konstrukcji programów nauczania i planowania kursu języka obcego

1901*

Analiza podręczników

1902

Teoria inteligencji wielorakich (MI) i zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL) w nauczaniu małych dzieci

1904

Tworzenie materiałów do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego CLIL

1905

Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka angielskiego

291

Przyswajanie i nauka języka obcego w szkole podstawowej

296***

Nauczanie języka i kultury w dobie globalizacji

* jeżeli wybrany jest w Module 3, nie może być wybrany w Module 4

** kurs obowiązkowy