Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktoraw przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckieprzed rokiem akademickim 2019/2020 i nie mają wszczętego przewodu doktorskiego

 

Sekretariat IA nie obsługuje postępowań rozpoczynanych po 30.09.2019. Wszystkie dokumenty należy składać bezpośrednio do odpowiedniej Rady Naukowej Dyscypliny.

1. Postępowanie wszczyna się na wniosek doktoranta o wyznaczenie promotora(ów)
składany do przewodniczącego/przewodniczącej właściwej Rady Naukowej Dyscyplinyz następującymi załącznikami:
• oświadczenie osoby/osób proponowanej/ych na promotora/promotorów i ewentualnie
promotora pomocniczego o gotowości podjęcia się opieki nad doktorantem;
• konspekt rozprawy doktorskiej w wersji drukowanej;
• konspekt rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej;
• oświadczenie doktoranta o zgodności obu konspektów
• oświadczenie w jakim języku (polskim lub angielskim) zostanie napisana
rozprawa
[zob. § 6 Uchwały 481 Senatu UW]
(wzory wniosków: http://radynaukowe.uw.edu.pl)


2. Rada Naukowa Dyscypliny w ciągu maks. 2 miesięcy wyznacza promotora/ promotorów/promotora pomocniczego
[zob. § 6 Uchwały 481 Senatu UW]


3. Doktorant składa do przewodniczącego(ej) Rady Naukowej Dyscypliny:
• rozprawę doktorską (5 egz. drukowanych i kopię elektroniczną w pdf);
• pozytywną opinię promotora/promotorów;
• oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę naukową lub
dziedzinę nauki, w której ubiega się o nadanie stopnia doktora;
• życiorys naukowy (w tym informacje o najważniejszych publikacjach
naukowych, projektach i stażach badawczych);
• kopię co najmniej jednej publikacji;
• kopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczającą
znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 (wykaz w
załączniku do rozporządzenia MNiSW z dnia 19.01.2018);
• odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego
magistra (lub magistra inżyniera);
• raport potwierdzający sprawdzenie rozprawy z wykorzystaniem
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego podpisany przez promotora.
[zob. § 12, § 15 Załącznika 1 do Uchwały 481 Senatu UW;
Rozporządzenie MNiSW z 19.01.2018]

4. Rada Naukowa Dyscypliny powołuje Komisję Egzaminacyjną(w jej skład nie wchodzi
promotor), która weryfikuje, czy kandydat spełnił wymagania, o których mowa w §4
ust. 1 pkt 1-3 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW.
[zob. §6 ust. 6 oraz §17, §18 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW]


5. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminna poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji z dyscypliny na zasadach obowiązujących w czasie gdy doktorant rozpoczynał studia (termin i miejsce są przedstawiane na co najmniej 14 dni przed egzaminem).
[zob. §6 ust. 6 oraz §17, §18, §19 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW]


6. Przy wystawianiu oceny z egzaminu Komisja Egzaminacyjna stosuje następujące
oceny: pozytywna z wyróżnieniem, albo pozytywna, albo negatywna.
[zob. §19 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW; Art. 186 ust. 1 Ustawy 2.0]


7. Komisja Egzaminacyjna wydaje pisemną opinię wraz z uzasadnieniemw
przedmiocie spełnienia przez kandydata każdego z wymagań.
[zob. §20 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW; Art. 186 ust. 1 Ustawy 2.0]


8. Rada Naukowa Dyscypliny postanawia w formie uchwały o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
(W przypadku odmowy przysługuje zażalenie do Rady Naukowej w terminie 7
dni od dnia jej doręczenia.)
[zob. §12 ust. 7 i 8 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW]


9. Rada Naukowa Dyscypliny wyznacza Komisję Doktorską (od 7 do 21 członków), w której
skład wchodzą promotor lub promotorzy.
[zob. Rozdział VI Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW; Art. 192 Ustawy 2.0]


10. Komisja Doktorska proponuje kandydatów na trzech recenzentów rozprawy
doktorskiej, a Rada Naukowa wyznacza recenzentów.
[zob. §22 §23 §24 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW; Art. 190 Ustawy 2.0]


11. Recenzenci sporządzają recenzje w terminie dwóch miesięcy.W recenzjach mogą
być zawarte trzy konkluzje (wraz z uzasadnieniem):
• pozytywna;
• warunkowa (ze wskazówkami, co należy poprawić; kandydat ma 6 miesięcy na
poprawę);
• negatywna.
[zob. §25 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW]


12. Przewodniczący(a) Rady Naukowej Dyscypliny przekazuje kandydatowi recenzje rozprawypo ich otrzymaniu od wszystkich recenzentów.
[zob. §26 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW]


13. Komisja Doktorska po zapoznaniu się ze wszystkimi recenzjami (pozytywnymi
lub negatywnymi), w formie uchwały:
• postanawia o dopuszczeniu kandydata do obrony (wymóg: co najmniej dwie
pozytywne recenzje i uzyskanie bezwzględnej większości głosów); lub
• wnioskuje do Rady Naukowej Dyscypliny o odmowę dopuszczenia kandydata do obrony (przysługuje zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej w terminie 7 dni od doręczenia
postanowienia).
[zob. §28 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW]


14. Uniwersytet (nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy
doktorskiej) udostępnia w BIP rozprawę doktorską wraz z recenzjami.
[zob. §29 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW; Art. 188 Ustawy 2.0]


15. Komisja Doktorska wyznacza datę, godzinę i miejsce obrony rozprawy
doktorskiej.
[zob. §29 ust. 1 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW]


16. Przewodniczący(a) Rady Naukowej Dyscypliny niezwłocznie informuje kandydata o dacie imiejscu obrony oraz umieszcza stosowne ogłoszenie na stronie internetowej UW.
[zob. §29 ust. 4 i 5 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW]


17. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się podczas posiedzenia Komisji
Doktorskiej.
[zob. §30 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW]


18. Przewodniczący(a) Komisji Doktorskiej niezwłocznie przekazuje
Przewodniczącemu(ej) Rady Naukowej uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady
Naukowej o nadanie stopnia doktora wraz z jej uzasadnieniem oraz protokołem z
posiedzenia lub o odmowę nadania stopnia doktora.
[zob. §31 ust. 1 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW]


19. Rada Naukowa Dyscypliny podejmuje decyzję w formie uchwały o nadaniu lub odmowie
nadania stopnia doktora. (W przypadku odmowy przysługuje prawo odwołania
się do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem Rady Naukowej w
terminie 30 dni od doręczenia).
[zob. §31, §32 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW]


20. W przypadku niedopuszczenia rozprawy do obrony albo wydania decyzji o
odmowie nadania stopnia doktora, ta sama rozprawa nie może być podstawą do
ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora.
[zob. §33 ust. 1 Załącznika 1 do Uchwały nr 481 Senatu UW; Art. 193 Ustawy 2.0]


W okresie zagrożenia epidemicznego obowiązują przepisyregulujące przeprowadzanie obron doktorskich w trybie zdalnym
[zob. Zarządzenie nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 maja
2020 r. w sprawie warunków technicznych organizacji obrony rozprawy
doktorskiej w trybie zdalnym; zob. https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway]
 

Pytania szczegółowe można kierować do:
Biura Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo

https://radynaukowe.uw.edu.pl/rady-naukowe/nauki-humanistyczne/jezykoznawstwo/

adres mailowy: rnd.jezyk@uw.edu.pl


Biura Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo

https://radynaukowe.uw.edu.pl/rady-naukowe/nauki-humanistyczne/literaturoznawstwo/

adres mailowy:rnd.literatura@uw.edu.pl