Studia magisterskie - kierunek Filologia angielska - studia II stopnia w Instytucie Anglistyki UW

Kierunek przemodelowany w ramach programu ZIP (Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego)

 

Charakterystyka studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem licencjata lub magistra dowolnego kierunku o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym. Studia trwają 4 semestry.

Kierunek studiów filologia angielska należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Filologia angielska reprezentuje nauki bazujące na badaniach językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Pole tej dyscypliny obejmuje język, kulturę i historię Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów obszaru języka angielskiego, takich jak Irlandia, Kanada, Australia, RPA, i inne.

Ideą przewodnią jest maksymalne zindywidualizowanie kształcenia. Student wybiera seminarium magisterskie najbardziej odpowiadające jego predyspozycjom, zainteresowaniom, dalszym planom edukacyjnym i/lub zawodowym. Wybór seminarium determinuje wybór realizowanych modułów (pakietów zajęć), w tym poszczególnych kursów i zajęć specjalizacyjnych. Elastyczne wymagania programowe promują konstrukcję indywidualnego, własnego programu studiów budowanego przez studenta, w konsultacji z opiekunem naukowym, wokół seminarium magisterskiego. Program kształcenia stwarza nie tylko doskonałe warunki do pogłębionych studiów w zakresie językoznawstwa, kultury i literatury amerykańskiej, czy kultury i literatury brytyjskiej, ale przede wszystkim inspiruje studia interdyscyplinarne.

Instytut stawia do dyspozycji studentów niezwykle bogatą i zróżnicowaną ofertę seminariów dyplomowych, prowadzonych przez liczną kadrę doświadczonych pracowników. Idea budowania programu kształcenia wokół seminarium dyplomowego jest równie innowacyjna i unikalna w skali kraju, jak oparcie programu studiów na szerokiej ofercie kursów. Kursy są fakultatywnymi zajęciami autorskimi tworzonymi przez specjalizujących się w danej dziedzinie pracowników, co gwarantuje bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć. Student projektuje własną ścieżkę rozwoju, wybierając kursy, które najbardziej odpowiadają jego zainteresowaniom, dalszym planom edukacyjnym i/lub zawodowym. Wyboru dokonuje spośród kilkudziesięciu kursów proponowanych w ramach każdego z następujących trzech obszarów: językoznawstwo teoretyczne i stosowane, studia amerykańskie, studia brytyjskie. Oferta kursów jest tak szeroka, a zasady ich doboru tak sformułowane, że student zarazem regularnie pogłębia wiedzę o wybranym przez siebie temacie i ustawicznie oraz harmonijnie rozwija wiedzę kierunkową, jak również ogólną.

Stopień zindywidualizowania kształcenia jest zatem niezwykle wysoki i trudny do osiągnięcia przez mniejsze uczelnie lub jednostki, które nie wypracowały systemu kursowego, lub oferują bardziej ukierunkowane, skoncentrowane w węższym zakresie tematycznym seminaria. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w rozmaitych dziedzinach życia gospodarczego i publicznego. Program kształci kompetencje pożądane na rynku pracy, takie jak samokształcenie, pracę zespołową, promuje dokonywanie samodzielnych wyborów, daje możliwość kształcenia interdyscyplinarnego, wzmacnia postawy odpowiedzialności i decyzyjności. Stosowane są metody ukierunkowane na pracę własną studenta; nacisk kładzie się na wykształcenie u studentów umiejętności rozumowania, samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów.

Absolwent zna język angielski na poziomie C2 (wg ESOKJ), zbliżonym do wykształconego rodowitego użytkownika języka, co umożliwia mu efektywne funkcjonowanie w dowolnych dziedzinach działalności zawodowej i akademickiej; posiada pogłębioną wiedzę w zakresie językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa, literatury, kultury, sztuki i realiów krajów obszaru anglojęzycznego, oraz ogólną wiedzę w obszarze nauk humanistycznych; jest bardzo dobrze przygotowany zarówno do dalszego kształcenia o profilu akademickim (doktorat), jak i praktycznym; jest też przygotowany do podjęcia pracy wymagającej wysokich umiejętności. Absolwent jest świadomy znaczenia swojej wiedzy, własnych umiejętności, potrafi zaprojektować ścieżkę osobistego rozwoju.

Po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich, absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne i uprawniające do nauczania języka angielskiego. Kształcenie nauczycielskie w Instytucie Anglistyki jest nieobowiązkowe i jest realizowane jako dodatkowa ścieżka kształcenia niezależna od wybranej specjalizacji w cyklu czterosemestralnym. Sam cykl szkolenia czterosemestralnego może być przerwany (np. z powodu wyjazdu stypendialnego), a następnie wznowiony. Niezależnie od tego, na którym etapie kształcenia student zrealizuje całość ścieżki, uprawnienia pedagogiczne nadawane są po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów II stopnia.

Przedmioty kierunkowe obowiązkowe

Wskutek indywidualizacji programu kształcenia i jego konstrukcji wokół seminarium magisterskiego oraz towarzyszących mu zajęć specjalizacyjnych, przedmioty obowiązkowe zostały ograniczone do minimum niezbędnego do uzyskania prawidłowo wyważonego wykształcenia filologicznego.

Lista przedmiotów kierunkowych obowiązkowych:

  1. Wykład monograficzny: językoznawstwo formalne
  2. Wykład monograficzny: językoznawstwo stosowane
  3. Wykład monograficzny: literatura i kultura amerykańska
  4. Wykład monograficzny: literatura i kultura brytyjska
  5. Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (CLIL)

Przedmioty do wyboru - kursy

Kursy są fakultatywnymi zajęciami autorskimi tworzonymi przez specjalizujących się w danej dziedzinie pracowników Instytutu Anglistyki, co gwarantuje bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć. Są to przedmioty semestralne proponowane przez poszczególne Zakłady. Nazwę, treści, wartość punktową ECTS i warunki zaliczenia kursu zatwierdza Rada Dydaktyczna po pozytywnej rekomendacji Rady Naukowej Instytutu Anglistyki. Lista kursów dostępnych w danym cyklu dydaktycznym jest ogłaszana w Internecie.

Student projektuje własną ścieżkę studiów, wybierając kursy najbardziej odpowiadające jego zainteresowaniom i tematyce seminarium magisterskiego. Wyboru dokonuje spośród kilkudziesięciu kursów proponowanych w danym semestrze w ramach każdego z następujących trzech obszarów: językoznawstwo teoretyczne i stosowane, studia amerykańskie, studia brytyjskie. Oferta kursów jest tak szeroka, a zasady ich doboru tak sformułowane, że student zarazem regularnie pogłębia wiedzę o wybranym przez siebie temacie i ustawicznie oraz harmonijnie rozwija wiedzę kierunkową, jak również ogólną.

System kursowy możliwy jest dzięki bardzo dobrej strukturze kadry: niemal wszyscy nauczyciele akademiccy są zatrudnieni na stanowiskach badawczo-dydaktycznych; liczba samodzielnych pracowników stanowi ponad 60% nauczycieli akademickich; pracownikami IA są uznani specjaliści, których zainteresowania i kompetencje obejmują wszystkie kierunki badań w reprezentowanych przez nich dziedzinach.

Oprócz tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy, takich jak wykłady, ćwiczenia, albo seminarium, program oferuje studentom elementy tutoringu, zajęcia warsztatowe prowadzone przez przedstawicieli ważnych instytucji kultury, zajęcia wyjazdowe, udział w festiwalach literatury i kultury oraz zapoznanie się z kulisami organizacji takich wydarzeń, a także zapoznanie się z warsztatem pracy w różnych instytucjach kultury (wydawnictwo, redakcja, teatr, galeria, fundacja promująca kulturę etc.). Program przedstawia różnorodność modeli kulturowych widocznych w literaturze, sztukach wizualnych i performatywnych, otwiera studentów na zachodzące zmiany społeczno-kulturowe, pobudza zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi, oraz umożliwia zdobywanie doświadczenia we współtworzeniu wydarzeń kulturalnych i w pracy w instytucjach kultury.

Seminaria magisterskie

Seminarium magisterskie stanowi podstawę studiów II stopnia. Instytut Anglistyki oferuje szeroką gamę seminariów prowadzonych w następujących dziedzinach:

  1. literatura i kultura brytyjska
  2. literatura i kultura amerykańska
  3. językoznawstwo teoretyczne i stosowane

Tryb i forma studiów

Prowadzone studia są studiami stacjonarnymi, tzn. bezpłatnymi. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w formie tradycyjnej i/lub zdalnej, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami JM Rektora UW.

Instytut Anglistyki UW mieści się w zabytkowym gmachu przy ul Hożej 69 w Warszawie, w samym centrum miasta, w świetnie skomunikowanej okolicy.

Jak przebiega rekrutacja na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki?