Regulamin Biblioteki Instytutu Anglistyki

(aktualizacja 1 października 2021)

I.   Przepisy ogólne
1. Biblioteka Instytutu Anglistyki UW (BIA) jest biblioteką naukową o charakterze
publicznym, działającą na podstawie: Ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. 2005 nr 164, poz. 1365), Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz.U. nr 85, poz. 539 z późn. zm., Statutu UW (§ 25 ), Zarządzenia nr 116 Rektora
UW w sprawie Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW z dnia 2
czerwca 2020 r.
2. BIA jest elementem systemu biblioteczno-informacyjnego UW, którego zasady
funkcjonowania określa Regulamin uchwalony przez Radę Naukową IA
3. Rada Naukowa IA powołuje przewodniczącego Rady Naukowej BIA na 4-letnią
kadencję oraz zatwierdza skład Rady Naukowej BIA na wniosek przewodniczącego
 wyboru przewodniczącego Rady Naukowej BIA dokonuje się na początku
każdej kadencji Rady Naukowej IA do końca roku kalendarzowego
 Kierownik BIA jest ex officio członkiem Rady Naukowej BIA
 podstawowym zadaniem RN BIA jest doradzanie kierownikowi BIA i
dyrektorowi IA w sprawach jej przedstawionych oraz z własnej inicjatywy
proponowanie rozwiązania problemów bibliotecznych
 RN BIA opiniuje kandydata na stanowisko kierownika BIA
 w spotkaniach RN BIA mogą brać udział wszyscy zainteresowani pracownicy
i doktoranci IA
4. Działalność informacyjną BIA prowadzi przez: 
 udostępnienie katalogów w komputerach Biblioteki IA 
 udostępnienie katalogów na stronach BUW: katalog online bibliotek UW
https:/chamo.buw.uw.edu.pl
5. Zbiory udostępniane są:
 prezencyjnie (w wolnym dostępie)
 wypożyczane poza bibliotekę.
6. Dane osobowe gromadzone w BIA podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst ujednolicony Dz.U. z 2016 r. poz.
922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane
powszechnie RODO) i są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w art. 4
Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539) i art. 88 Ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365).
7. Użytkownik ma prawo do jednej karty bibliotecznej. Uprawnienia dotyczące
otrzymania i korzystania z karty określa załącznik do Zarządzenia nr 116 Rektora UW
w sprawie Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW – Regulamin
Udostępniania Zbiorów BUW w Warszawie.
8. Pojęcie karty bibliotecznej jest równoznaczne z pojęciem ELS, ELD, ELP, ELA lub
innym dokumentem zarejestrowanym w komputerowym systemie bibliotecznym UW.
9. Każdy student ma obowiązek prolongowania karty bibliotecznej lub jej odpowiednika,
jeśli straciły ważność. Prolongowanie jest możliwe tylko w przypadku braku
zobowiązań użytkownika wobec bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UW
10. O każdej zmianie danych personalnych, czytelnik obowiązany jest niezwłocznie
zawiadomić BUW. 
11. Korzystanie ze zbiorów BIA jest bezpłatne z zastrzeżeniem pkt. 12.
12. BIA pobiera opłaty według cennika za:
 niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek
 wytworzenie kopii reprograficznych, wydruków komputerowych
13. Poza Bibliotekę nie wypożycza się (także do kserowania):
 wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych
 prac magisterskich i innych wydawnictw na prawach rękopisu
 cymeliów, dokumentów archiwalnych oraz w złym stanie zachowania.

II.  Prawo do korzystania z Wypożyczalni BIA mają:
 Studenci i pracownicy UW zarejestrowani w BUW
 Użytkownicy w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
 Uczestnicy kursów organizowanych przez IA, członkowie Klubu Absolwenta i
osoby zarejestrowane w systemie BiblioWawa
1. Bez konieczności zamawiania online („od ręki”) można wypożyczyć materiały
dydaktyczne: podręczniki i lektury w tzw. setach                          
2. Pozostałe wypożyczenia realizowane są wyłącznie poprzez zamówienie w
„Katalogu  online bibliotek UW” ; są dostępne w ciągu 1 godz. i oczekują do 5 dni na
odbiór w Wypożyczalni.
3. Studenci I stopnia studiów (licencjackie)), studenci II stopnia studiów (magisterskie),
studenci studiów podyplomowych UW mogą wypożyczać: do 10 wol. na 30 dni z
możliwością 5-krotnej prolongaty po 30 dni online ze strony BUW lub osobiście w
Wypożyczalni BIA
4. Studenci III stopnia studiów(doktoranci, studenci szkół doktorskich), pracownicy
administracyjni i techniczni UW mogą wypożyczać: do 20 vol. na 90 dni z
możliwością 5-krotnej prolongaty po 30 dni online ze strony BUW lub osobiście w
Wypożyczalni BIA
5. Pracownicy naukowi UW i dydaktyczni UW mogą wypożyczać jednorazowo do 20
tytułów na 180 dni z możliwością 2-krotnej prolongaty po 90 dni online ze strony
BUW lub osobiście w wypożyczalni BIA
6. Uczestnicy kursów organizowanych przez IA oraz członkowie Klubu Absolwenta i
osoby zarejestrowane w systemie BiblioWawa mogą wypożyczyć: do 3 tytułów na
30 dni z możliwością 5-krotnej prolongaty po 30 dni online ze strony BUW lub
osobiście w wypożyczalni BIA
7. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są a wg odrębnych przepisów
8. Rejestracja wypożyczeń/zwrotów wykonywana jest w systemie VIRTUA; po
zwróceniu książki należy w ciągu 5 dni roboczych sprawdzić na swoim koncie, czy
operacja zwrotu została odnotowana przez system
9. Termin zwrotu wypożyczonych książek jest ściśle egzekwowany przez system.
Wypożyczenie kolejnej pozycji, w razie przetrzymywania poprzednich,  jest niemożliwe
10. Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą:
 karę pieniężną określoną w cenniku (załącznik do Regulaminu)
 zablokowanie konta przez system
 dochodzenie roszczeń finansowych na drodze prawnej
11. Każdy użytkownik Biblioteki IA odchodzący z UW ma obowiązek  uzyskania
zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec BIA
12. W przypadku zniszczenia/zagubienia wypożyczonych książek, czytelnik obowiązany
jest dostarczyć nieuszkodzony egzemplarz tego samego dzieła lub pokryć koszty
konserwacji/zakupu nowego egzemplarza albo zakupić książki o podobnej wartości,
wskazane przez Bibliotekę
13. Kary opłaca się przelewem na konto IA, a dowód wpłaty należy dostarczyć do BIA
(osobiście lub emailem); po 5 dniach roboczych użytkownik powinien sprawdzić, czy
kara została anulowana na jego koncie
14. W przypadku nie zastosowania się do regulaminu wypożyczeń, może zostać
zablokowane konto biblioteczne. 

III.  Prawo do korzystania z Czytelni mają:
1.      Pracownicy, studenci i kursanci IA UW
2.      Osoby spoza IA mogą korzystać z czytelni w miarę wolnych miejsc
3.      Wchodzących do czytelni obowiązuje:
 pozostawienie w szatni okryć, a teczek, plecaków czy podręcznych toreb w
schowkach zamykanych na klucz; w przypadku braku miejsca w schowkach –
należy wyjąć rzeczy wartościowe, a torby, plecaki itp. pozostawić na
wieszakach. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez
opieki przedmioty
 zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych przez siebie książek i
czasopism
 dostęp do materiałów bibliotecznych w czytelni jest wolny (poza zasobami na
antresoli)
 po wykorzystaniu, książki należy położyć na wózek biblioteczny; nie
odkładać samodzielnie na półkę!
4. Materiały znajdujące się na regałach za stanowiskiem pracy bibliotekarza wydawane
są przez niego
5. Czytelnik może zamówić do czytelni 5 książek jednorazowo z Wypożyczalni. Czas
realizacji zamówienia wynosi ok. 1 godz. Książki sprowadzone z Wypożyczalni mogą
być zatrzymane w Czytelni do 3 dni
6. W czytelni można korzystać z repozytorium BIA i bazy ACADEMICA oraz bazy prac
magisterskich
7. Z bazy prac magisterskich mogą korzystać wyłącznie studenci IA UW za zgodą
promotora (formularz zamówienia dostępny jest na stronie internetowej IA w zakładce
Biblioteka)
8. Czytelnicy mogą korzystać ze skanera,  drukarki i  kserokopiarki
9. W czytelni należy zachować ciszę. Telefony komórkowe muszą być wyłączone lub
wyciszone
10. W przypadku nie stosowania się do regulaminu, czytelnik może być wyproszony z
czytelni, a jego konto może zostać zablokowane

IV.   Prawo do korzystania z Księgozbioru Dydaktycznego mają:
1. Z Księgozbioru Dydaktycznego mają prawo korzystać wyłącznie pracownicy
naukowo-dydaktyczni Instytutu Anglistyki UW.
2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni IA UW mogą otrzymać zezwolenie dyżurnego
bibliotekarza na krótkotrwałe wypożyczenie z księgozbioru dydaktycznego książki nie
objętej zakazem wynoszenia i będącej tylko w tym księgozbiorze. W przypadku
zniszczenia lub zagubienia wypożyczonej z księgozbioru dydaktycznego książki,
wypożyczający jest obowiązany dostarczyć nieuszkodzony egzemplarz tego samego
dzieła lub pokryć jego koszty konserwacji lub zakupu nowego egzemplarza.
3. W przypadku nie zastosowania się do Regulaminu Księgozbioru Dydaktycznego,
konto biblioteczne może zostać zablokowane. 

V. Zasady korzystania z Księgozbioru Ośrodka Studiów Brytyjskich
Prawo do korzystania z Księgozbioru OSB mają pracownicy i studenci UW oraz
wszystkie osoby zainteresowane historią i kulturą Wielkiej Brytanii. Księgozbiór łączy
funkcje czytelni i wypożyczalni.
Zasady wypożyczania książek z Księgozbioru OSB:
1. Prawo do wypożyczania z Księgozbioru OSB mają grupy użytkowników wymienione w
punkcie II niniejszego Regulaminu.
2. Obowiązują limity i zasady wypożyczeń określone w punktach od II.3 do II.7
Regulaminu.
3. Wszystkie książki znajdujące się w Księgozbiorze OSB są w wolnym dostępie, więc
wypożyczenia realizowane są „od ręki”.
4. Książki można także zamawiać w „Katalogu online Bibliotek UW” (w polu Lokalizacja
znajduje się zapis „Instytut Anglistyki. OSB) i odbierać bezpośrednio w siedzibie
Księgozbioru.
5. Książki oznaczone żółtą etykietą stanowią księgozbiór podręczny i nie są wypożyczane na
zewnątrz.
6. W przypadkach większego zainteresowania poszczególnymi książkami, okres
wypożyczenia może być skrócony.
Zasady korzystania z Księgozbioru OSB na miejscu:
1. Wchodzących do czytelni obowiązuje zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi
wnoszonych przez siebie książek i czasopism.
2. Do księgozbioru jest wolny dostęp. Po wykorzystaniu, książki należy zostawić na
stole lub oddać bibliotekarzowi. Nie należy odkładać ich samodzielnie na półkę!
3. W czytelni należy zachować ciszę. Telefony komórkowe muszą być wyłączone lub
wyciszone.
4. W przypadku nie stosowania się do regulaminu, czytelnik może być wyproszony z
czytelni, a jego konto może zostać zablokowane.

VI.  Reprografia
1. Z dokumentów zgromadzonych w BIA użytkownicy – na własne potrzeby naukowe,
dydaktyczne, edukacyjne – mogą wykonać odbitki reprograficzne lub kopie cyfrowe
fragmentów dokumentów.
2. Użytkownicy mogą równocześnie wykorzystywać tylko jedno urządzenie
3. Kopie wykonane z dokumentów bibliotecznych mogą być wykorzystywane tylko na
użytek własny: do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych. Zabroniona
jest systematyczna i niezgodna z prawem autorskim ich reprodukcja, gromadzenie na
własnych nośnikach, redystrybucja i odsprzedaż (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631).

VII.  Przepisy końcowe
1. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania przez
przewodniczącego Rady Naukowej IA UW
2. Tekst Regulaminu jest dostępny we wszystkich agendach BIA – Wypożyczalni,
Czytelni, Księgozbiorze Dydaktycznym, Księgozbiorze Pracowni OSB i na stronie
domowej Instytutu Anglistyki. 

Załącznik  
CENNIK USŁUG REPROGRAFICZNYCH I ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK
1. Ustala się kwotę 40 gr/vol za każdy dzień po terminie zwrotu (VAT nie podlega)
2. Ustala się kwotę 30 gr/wydruk /kopię kartki A4
(Regulamin zatwierdzony przez Radę Instytutu Anglistyki UW dnia 12.06.2018 r.ze zmianami
z 1.10 2021 r.)